Rättsfall

En besiktningstekniker vid en bilprovning begärde, godtog ett löfte om och tog emot otillbörliga förmåner för utövningen av sin anställning vid upprepade tillfällen.

7 december 2023

Uppsala tingsrätt, dom 2023-12-07, mål nr B 1786-23

En besiktningstekniker vid en bilprovning hade under sin anställning vid upprepade tillfällen begärt, godtagit ett löfte om och tagit emot otillbörliga förmåner för utövningen av sin anställning. Det hade skett genom att denne tagit emot pengar från personer för att utfärda besiktningsprotokoll för bilar som han inte hade besiktigat. Totalt åtalades tolv personer utöver besiktningsteknikern. Av dessa åtalades tio personer för givande av muta, en person för givande av muta samt medhjälp till tagande av muta samt en person för medhjälp till tagande av muta. Tingsrätten konstaterade att besiktningsteknikern bedrivit en olaglig verksamhet som gått ut på att utfärda besiktningsprotokoll för bilar som denne inte hade besiktat. Utredningen visade att fordonen i de flesta fall inte hade varit på plats för besiktning, eftersom mätarställning regelmässigt lämnats i förväg för att möjliggöra besiktningsprotokoll. Tingsrätten konstaterade också att besiktningsteknikern agerat för att hjälpa vänner och annars mot ersättning. Verksamheten hade inte bedrivits på grund av hot från annan, något som besiktningsteknikern påstått under utredningen. Utredningen visade också att de två personer som åtalats för medhjälp till tagande av muta känt till besiktningsteknikerns verksamhet och bokat fordon för ”besiktning” hos honom. Av telefonmeddelanden framgick att de varit införstådda med att fordonen inte rent faktiskt besiktades och att det i normalfallet krävdes betalning utöver besiktningsavgiften. För tre personer som frikändes för givande av muta, ansåg tingsrätten i två av fallen att förmånen var för liten och snarast kunde falla under kategorin vänskapskorruption. I det tredje fallet fann tingsrätten att sambandet mellan betalningen från den åtalade och de pengar som nått besiktningsteknikern inte var tillräckligt tydligt för att komma till slutsatsen att en muta hade betalats. Två av de personer som dömdes för mutbrott hade via en av de personer som dömdes för medhjälp skickat ett större belopp som sedan delvis hade förts vidare till besiktningsteknikern. Båda dessa bilägare bodde mycket långt från besiktningsbolagets hemvist. Att de båda betalat samma belopp ansåg tingsrätten med stor styrka talade för att de antagit ett erbjudande från mellanhanden om besiktning. Att de båda även förstått att de betalat för ”sms-besiktning” ledde till att tingsrätten dömde dem för givande av muta. I de övriga fem fallen ansåg tingsrätten att det var uppenbart att betalningen varit en otillbörlig förmån för utfärdande av besiktningsprotokollet och därmed för utövningen av besiktningsteknikerns anställning. Besiktningsteknikern dömdes för osant intygande, grovt brott, tagande av muta i 13 fall och tjänstefel. Påföljden blev 200 dagsböter om 280 kronor, totalt 56 000 kronor, och 24 829 kronor i förverkat värde. Av de tio personer som åtalades för givande av muta, dömdes sju personer för detta brott. Den person som åtalades för såväl givande av muta som för medhjälp till tagande av muta dömdes enbart för det sistnämnda i åtta fall. Den person som åtalades för medhjälp till tagande av muta dömdes för detta brott i två fall. Påföljden för de sju personer som döms för mutbrott blev i tre fall 60 dagsböter, i två fall 50 dagsböter och i två fall blev påföljden att tidigare utdömd påföljd även skulle avse den nya brottsligheten. För de två som dömdes för medhjälp till tagande av muta blev påföljden villkorlig dom förenat med 50 dagsböter.