Rättsfall

Häktad erbjöd två kriminalvårdare en månadslön för att de skulle ta in narkotika på häktet.

30 november 2023

Attunda tingsrätt, dom 2023-11-30, mål nr B 10806-23

En häktad person uppgavs ha erbjudit två kriminalvårdare en månadslön för att de ska ta in narkotika på häktet. Åklagaren begärde att den frihetsberövade skulle dömas för givande av muta enligt 10 kap 5 b § brottsbalken då gärningarna begåtts med uppsåt. Åklagaren hävdade att den åtalade begick gärningarna med uppsåt medan den åtalade medgav att han vid något tillfälle, på skämt, kan ha erbjudit pengar till någon eller några kriminalvårdare, Han bestred ansvar för brott på grund av bristande uppsåt. Efter att den åtalade hördes, hördes också de två kriminalvårdarna som vittnen på åklagarens begäran. Kriminalvårdare A berättade att han stod tillsammans med kriminalvårdare B i en korridor vid köket när den åtalade kom fram och erbjöd en månadslön till den som tog in narkotika till honom. Eftersom kriminalvårdare A var ny på jobbet informerade han klienthandläggaren om det inträffade. Kriminalvårdare B berättade en liknande historia, men säger att han uppfattade erbjudandet från den åtalade som ett skämt. Av domskälen framgår att tingsrätten inte funnit att utredningen ger stöd för att den åtalade menade allvar utan tvärtom talar för att han, liksom tidigare, skämtade med personalen. Det var följaktligen inte styrkt att den åtalade haft tillräckligt uppsåt till gärningen. Åtalet ogillades därmed.