Rättsfall

Sex elever på en trafikskola påstods ha mutat en trafikskoleägare som vid tio tillfällen tagit emot eller begärt otillbörliga förmåner till en sammanlagd summa av minst 161 500 kronor.

8 december 2023

Luleå tingsrätt, dom 2023-12-08, mål nr B 3344-20

En myndighet polisanmälde en trafikskoleägare. Av utredningen framkom att denne närmast systematiskt erbjudit utbildning till personer, fått betalt för detta och sedan intygat att de genomfört 140 timmar föreskriven utbildning varav tio timmar praktik för yrkesförarkompetens, YKB, så att de kunde skriva kunskapsprov, utan att så varit fallet. Trafikskoleägaren vidgick att han mottagit betalning och att vissa hade genomgått sin utbildning, vissa inte. Trafikskoleägaren förnekade att han mottagit betalning för att rapportera personerna till Transportstyrelsen. Han medgav att han hade mottagit betalning för att ge dem utbildning och därför underkastade sig ansvar för osant intygande. Tingsrätten övervägde hur mycket ansvar som ska läggas på trafikskolan respektive eleverna i fråga om att tillse att genomgången utbildning verkligen motsvarar de i lag föreskrivna 140 timmarna, varav tio timmar praktik, för att bli godkänd för att få skriva kunskapsprov. Tingsrätten ansåg att ansvaret i första hand bör falla på trafikskolan som ska tillse att köparna får den utbildning de betalat för. Tingsrätten fann att mottagandet av betalningarna var att betrakta som tagande av muta eftersom dessa , i vart fall delvis, blev som ett ”snabbspår” för att uppnå en nödvändig kvalifikation för att kunna skriva kunskapsprov.

Trafikskoleägaren dömdes till ansvar för fem fall av tagande av muta. Påföljden fastställdes till villkorlig dom, då det mot bakgrund av den tid som gått sedan den senaste lagföringen inte ansågs att det fanns någon risk för återfall att beakta. Den villkorliga domen kombinerades med 30 dagsböter om 70 kronor. Tingsrätten avslog åklagarens yrkande om värdeförverkande avseende 152 500 kronor, men ådömde trafikskoleägaren att betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor. Samtliga sex elever frikändes av tingsrätten. Fyra av eleverna frikändes då åklagaren enligt tingsrätten inte kunnat bevisa att de haft något uppsåt att muta. För en elev hade dennes påstående om att han betalat för en utbildning som han i någon mån också genomfört inte motbevisats av åklagaren. Tingsrätten fann därför att det inte kunde anses styrkt att inte heller han hade uppsåt till givande av muta och frikändes därför.