Bedrägeri

Bedrägeri kan ta sig uttryck på flera sätt. Typiskt sett innebär ett bedrägeri att en person (bedragaren) genom att vilseleda någon annan (den bedragne) får denna andra att handla på ett visst sätt eller avstå från att göra en viss handling, något som i sin tur leder till vinning för bedragaren på bekostnad av den bedragne. Som exempel kan nämnas utfärdande av bluffakturor, det vill säga fakturor för varor eller tjänster som inte har levererats eller beställts.

Andra exempel på bedrägeri är skimning (stöld av kontokortsuppgifter som sedan används för betalningar), försäkringsbedrägeri och användande av förfalskade handlingar.

Påföljder vid bedrägeri

Bedrägeri regleras i svensk straffrätt i brottsbalkens 9 kapitel. Straffet för bedrägeri av normalgraden är fängelse högst två år.