Bolagsstyrning

Bolagsstyrning (eng: Corporate Governance) är ett samlingsbegrepp för hur bolag ska ägas och styras. Ofta talas om ”god bolagsstyrning”, vilket innebär ett styrsätt som säkerställer att bolaget inte styrs på ett sätt som går emot ägarnas intressen för verksamheten. Kollegiet för svensk bolagsstyrning inrättades våren 2005 med det övergripande uppdraget att främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag, och på deras hemsida kan du hitta mer information om god bolagsstyrning. Kollegiet förvaltar Svensk kod för bolagsstyrning, som gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.