Bolagsstyrning

Bolagsstyrning (eng: Corporate Governance) är ett samlingsbegrepp för hur bolag ska vara ägda och styrda. Ofta talar man om ”god bolagsstyrning”, vilket innebär ett styrningssätt som säkerställer att bolaget inte är styrt på ett sätt som går emot ägarnas verksamhetsintressen. Kollegiet för svensk bolagsstyrning blev inrättat våren 2005 med det övergripande uppdraget att främja god bolagsstyrning i svenska börsnoterade bolag. På deras hemsida kan du hitta mer information om god bolagsstyrning. Kollegiet förvaltar även Svensk kod för bolagsstyrning. Den gäller för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.