Compliance

Företag och organisationer måste alltid säkerställa att verksamhetens operativa, finansiella och juridiska handlingar följer gällande lagar, regler och normer. Denna regelefterlevnad kallas för compliance. Arbetet med att säkerställa att ens verksamhet är förenlig med tillämplig mutlagstiftning är en del av compliancearbetet.