Due diligence

Due diligence (på svenska ibland företagsbesiktning) avser processen för att granska en extern part. Inom området för antikorruption sker due diligence för att minska riskerna för korruptionsöverträdelser, och säkerställande av att due diligence sker när så nödvändigt är en del av vad som ska ingå i en organisations antikorruptionsprogram.

Mutlagstiftningen ställer krav på due diligence

Genomförandet av en tillräcklig due diligence kan vara nödvändigt för att säkerställa förenlighet med mutlagstiftning. Svensk mutlagstiftning kriminaliserar vårdslös finansiering av mutbrott. Straffbestämmelsen innebär att företagsledningar och styrelser kan ställas till ansvar om mutbrott har skett och det visar sig att ledningen/styrelsen har brustit i att implementera tillräckliga förebyggande åtgärder, däribland genomförande av tillräcklig due diligence av externa parter. Även internationella regelverk ställer krav på due diligence.

Vägledning för due diligence

Mer vägledning för genomförande av due diligence kan du hitta i avsnitt C i Näringslivskoden. ICC har också gett ut en guide för genomförande av due diligence för små- och medelstora företag som finns tillgänglig på svensk. Du kan också få ledning i genomförandet av på due diligence utifrån brittisk och amerikansk mutlagstiftning genom de guidancedokument som har utfärdats till dessa lagstiftningar, läs mer här.