Företagsbot

Företagsbot är en särskild rättsverkan av brott som kan dömas ut till juridiska personer som inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottslighet eller om personen som begår brott är en person i ledande ställning alternativt en person med särskilt ansvar för tillsyn i verksamheten. Om brottsligheten i sig varit riktad mot företaget kan dock ingen företagsbot utdömas. Företagsbot regleras i brottsbalken 36 kap. 7 §.

Företagsboten ska uppgå till ett belopp av minst 5 000 kr och maximalt 10 miljoner kr. I vissa fall kan en förhöjd företagsbot uppgå till maximalt 500 miljoner kr. Beloppet bestäms bland annat med beaktande av straffskalan för det begångna brottet med särskild hänsyn till den skada eller fara som brottet inneburit.

Svenska böter för mutbrott internationellt sett låga

Sverige har länge fått kritik för att använda sig av, i ett internationellt perspektiv, låga bötesbelopp. OECD har bland annat upprepade gånger kritiserat Sverige i detta avseende, läs mer om det här. Den 1 januari 2020 infördes möjligheten till förhöjd företagsbot, delvis som svar på denna kritik.