Företagsbot

Företagsbot är en särskild rättsverkan av brott. Det kan bli utdömt till juridiska personer som inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottslighet. Det kan också bli utdömt om personen som begår brott är en person i ledande ställning. Alternativt om det är en person med särskilt ansvar för tillsyn i verksamheten. Om brottsligheten i sig varit riktad mot företaget kan dock ingen företagsbot bli utdömd. Företagsbot är reglerat i brottsbalken 36 kap. 7 §.

Företagsboten ska uppgå till ett belopp av minst 5 000 kr och maximalt 10 miljoner kr. I vissa fall kan en förhöjd företagsbot uppgå till maximalt 500 miljoner kr. Beloppet blir bestämt bland annat med beaktande av straffskalan för det begångna brottet. Det sker med särskild hänsyn till den skada eller fara som brottet inneburit.

Svenska böter för mutbrott internationellt sett låga

Sverige har länge fått kritik för att använda sig av, i ett internationellt perspektiv, låga bötesbelopp. OECD har bland annat upprepade gånger kritiserat Sverige i detta avseende, vilket du kan läsa mer om här. Den 1 januari 2020 trädde lagändringen om möjlighet till förhöjd företagsbot i kraft, delvis som svar på denna kritik.