Intressekonflikt

En intressekonflikt uppstår när en persons privata intressen riskerar att gå emot verksamhetens intressen. Exempel på intressekonflikter är när en person ska fatta beslut som rör en släkting eller vän eller om beslutet påverkar personens ekonomiska intressen. I praktiken kan det exempelvis röra sig om anställning av en släkting. Intressekonflikter kan innebära korrupta ageranden. Det kan bland annat hända om en person fattar beslut som gynnar det personliga intresset, men strider mot verksamhetens intresse. Förekomsten av intressekonflikter kan också väcka misstanke om att korruption förekommer. Det är därför viktigt att reglera hur intressekonflikter ska hanteras och undvikas.

Lagar och riktlinjer gällande intressekonflikter

Inom den offentliga sektorn är vissa intressekonflikter omfattade av jävsbestämmelser. Lagreglerna om jäv för offentliganställda finns bland annat i 11 § förvaltningslagen och i 6 kap. 24-27 §§ kommunallagen. Den som är jävig får inte delta i hanteringen av det beslut som blir berört av jävet. För mer vägledning kring jävsfrågor inom offentlig sektor har Finansdepartementet tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram en skrift. Skriften heter Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda.

Även inom den privata sektorn är det viktigt att i uppförandekoden reglera frågor om intressekonflikter. ICC har tagit fram en guide (på engelska) för hantering av intressekonflikter i privata företag som kan ge vägledning.