Klientelism

Klientelism innebär ett utnyttjande av relationer med andra parter (klienter). Ett exempel på klientelism är inom politiken, där politiker i syfte att gagna sig själv eller det egna partiet köper röster genom betalning eller att ge politiska löften. Klientelism innebär ofta ett köpslående mellan å ena sida en part som har mer makt/ekonomiska tillgångar (gynnare/patron) och å andra sidan en svagare och mindre rik part (klient) och ger upphov till ojämlika system.