Klientelism

Klientelism innebär ett utnyttjande av relationer med andra parter (klienter). Ett exempel på klientelism är inom politiken. Det kan vara att politiker köper röster eller ger politiska löften för att gagna sig själv eller det egna partiet. Klientelism innebär ofta ett köpslående mellan två parter som ger upphov till ojämlika system. Det finns å ena sidan en part som har mer makt/ekonomiska tillgångar (gynnare/patron) och å andra sidan en resurssvag part (klient).