Lobbying

Lobbying avser påtryckningar på politiker i syfte att påverka den politiska agendan. Lobbying kan utföras av bland annat företag, föreningar, intresseorganisationer eller enskilda personer. Gemensamt för lobbying är att det avser direktkontakter med politiken utanför det politiska systemet. Allmän opinionsbildning är därmed inte detsamma som lobbying.

Nära relationer ökar risken för korruption

Lobbying är i sig inte olagligt, men bör kringgärdas av transparens och integritet för att undvika korruptionsrisker.

Tillåtligheten av lobbying i förhållande till brottet handel med inflytande diskuterades i förarbetena till lagstiftningen, där lagstiftaren konstaterade att ”erkända och seriösa former av lobbying faller […] utanför den påbjudna kriminaliseringen” (prop. 2011/12:79, s. 32).

Lobbying inom EU

Inom EU finns ett öppenhetsregister som drivs av Europaparlamentet och EU-kommissionen gemensamt. Registret gäller för alla organisationer och egenföretagare som är involverade i verksamhet vars syfte är att påverka genomförandet av EU-institutionernas beslutsprocesser och politik. Genom registret framgår vilka intressen som drivs, av vem och med vilken resursnivå. Transparency International EU redovisar utifrån uppgifterna i registret en översikt över EU-kommissionens lobbymöten sedan 2014.

Motsvarande krav på register finns inte i Sverige.