Myndighetsutövning

Beslut eller andra åtgärder av myndigheter som grundas på lag och är bindande för enskild person eller enskild sammanslutning, t ex bolag eller förening. Typiska exempel är den verksamhet som utövas av regeringen, riksdagen, länsstyrelser, domstolar, åklagare, poliser och kommunala nämnder, som byggnads- och sociala nämnder. Också privata företag kan genom lag anförtros utövande av myndighet. Ett exempel är kontrollbesiktning av fordon.