Myndighetsutövning

Myndighetsutövning gäller beslut eller andra åtgärder av myndigheter som är grundade på lag. De är också bindande för enskild person eller enskild sammanslutning, till exempel bolag eller förening. Typiska exempel är verksamhet som regeringen, riksdagen, länsstyrelser, domstolar, åklagare, poliser och kommunala nämnder utövar. Kommunala nämnder kan exempelvis vara byggnads- och sociala nämnder. Också privata företag kan genom lag bli anförtrodda utövande av myndighet, till exempel kontrollbesiktning av fordon.