Offentlig upphandling

Alla upphandlande myndigheter och enheter måste vid sina inköp förhålla sig till reglerna om offentlig upphandling. Dessa regler baseras på EU-direktiv och är framtagna för att säkerställa tillvaratagande av konkurrensen på marknaden och ett effektivt användande av skattemedel. Ytterligare ett syfte är att säkerställa att offentliga inköp sker fritt från korruption. Upphandlingar ska därför genomföras öppet och utifrån objektiva hänsyn. Omotiverad särbehandling av leverantörer får inte förekomma.

Regler och stöd vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten ger stöd inom området för offentlig upphandling. Konkurrensverket utövar tillsyn inom upphandlingsområdet. Via deras respektive hemsidor kan du läsa mer om reglerna för offentlig upphandling.

Stora summor pengar – större korruptionsrisker

I Sverige genomförs årligen upphandlingar för mer än 600 miljarder kronor. Offentlig upphandling har därmed stor påverkan på samhället. Bland annat mot bakgrund av de stora pengasummorna som omsätts genom offentlig upphandling och de många kontakterna mellan privat och offentlig sektor är offentlig upphandling särskilt riskutsatt ur korruptionshänseende. Upphandlingsmyndigheten har i samverkan med Institutet Mot Mutor tagit fram ett stöd för att förebygga korruption i inköpsprocessen.