Organisationskultur

4 olika kulturer (kvadrat)

Organisations- eller företagskultur är de värderingar, normer och oskrivna regler som finns på en arbetsplats. Kulturen växer ofta fram, medvetet eller omedvetet, under en lång tid och påverkar hur anställda bedriver sitt arbete inom verksamheten. Ofta nämns ledningens roll i detta, där ett gott ledarskap som genomsyras av goda värderingar speglar av sig på de anställda. En dålig företagskultur riskerar däremot att öppna upp för oegentligheter och korruption.

Fyra kulturer som ökar risken för korruption

I en rapport från Brottsförebyggande rådet (2014:4) beskrivs följande fyra kulturer som kan öka riskerna för korruption:

Blindhetens kultur: Karaktäriseras av tankesättet ”korruption kan inte hända här”. Inom verksamheten anses korruption inte vara en risk, och därför missas varningssignaler och tecken på att oegentligheter förekommer.

Tyst arbetskultur: Varningssignaler tystas ned och verksamheten kantas av ett synsätt att anställda ska ”sköta sig själva” för att inte riskera att ”frysas ut” om oegentligheter skulle lyftas.

Informell regelkultur: Istället för att följa det formella regelverket följer de anställda informella regler. Sådana informella regler kan göra att gränsen för vad som ses som tillåtet eller inte blir otydlig för de anställda och skapar också rationaliseringsmöjligheter för regelstridiga beteenden.

Effektivitetskultur: Fokus för verksamheten är att nå resultat. Jakten på resultat kan leda till att de anställda tar genvägar och att kontrollen inom organisationen försvagas vilket utsätter verksamheten för risker.