Organisationskultur

4 olika kulturer (kvadrat)

Organisations- eller företagskultur är de värderingar, normer och oskrivna regler som finns på en arbetsplats. Kulturen växer ofta fram, medvetet eller omedvetet, under en lång tid och påverkar hur anställda bedriver sitt arbete inom verksamheten. Här har ledningen en viktig roll, där ett bra ledarskap genomsyrat av goda värderingar speglar av sig på de anställda. En dålig företagskultur riskerar däremot att öppna upp för oegentligheter och korruption.

Fyra kulturer som ökar risken för korruption

I en rapport från Brottsförebyggande rådet (2014:4) beskrivs följande fyra kulturer som kan öka riskerna för korruption:

Blindhetens kultur: Är karaktäriserat av tankesättet ”korruption kan inte hända här”. Inom verksamheten anser man att korruption inte är en risk, därför missar man varningssignaler och tecken på att oegentligheter förekommer.

Tyst arbetskultur: Varningssignaler blir nedtystade och verksamheten är kantad av ett synsätt där anställda ska ”sköta sig själva”. För att inte bli utfryst på arbetsplatsen vill anställda därför inte lyfta fram oegentligheter eller missförhållanden.

Informell regelkultur: Istället för att följa det formella regelverket följer de anställda informella regler. Sådana informella regler kan göra att gränsen för vad som är sett som tillåtet eller inte blir otydlig för de anställda. Det skapar också rationaliseringsmöjligheter för regelstridiga beteenden.

Effektivitetskultur: Fokus för verksamheten är att nå resultat. Jakten på resultat kan leda till att de anställda tar genvägar och att kontrollen inom organisationen blir försvagad. Det utsätter därav verksamheten för risker.