Transparens

Transparens är ett centralt begrepp inom området för antikorruption. Begreppet syftar vanligen till insyn och öppenhet från regeringar, företag, organisationer och individer. Det gäller ofta i fråga om bland annat information, planer, processer och handlingar. I begreppet transparens ligger också att vara öppen kring hur antikorruptionsarbetet är strukturerat samt om det har skett korruptionsöverträdelser. I en transparent organisation är det tydligt och öppet internt vilka regler som gäller och hur beslutsprocesser sker. Brist på transparens gör det lättare för myndigheter, företag, organisationer eller individer att ha dolda agendor. Då riskerar de att inte bli upptäckta om de utfärdat misstänksamma handlingar.

Statlig transparens grundlagsskyddad

Transparens i ett samhälle är en grundpelare för att minska korruptionsrisker. Utan transparens blir granskning och kontroll av hur det offentliga bedriver sin verksamhet försvårat eller omöjligt. I Sverige är transparens inom det offentliga grundlagsfäst genom tryckfrihetsförordningen. Där kommer den så kallade offentlighetsprincipen till uttryck bland annat genom rätten att ta del av allmänna handlingar.