Transparens

Transparens är ett centralt begrepp inom området för antikorruption. Med transparens menas vanligen insyn och öppenhet från regeringar, företag, organisationer och individer i fråga om bland annat information, planer, processer och handlingar. I begreppet transparens ligger också att vara öppen kring hur antikorruptionsarbetet är strukturerat samt om det har skett korruptionsöverträdelser. I en transparent organisation är det tydligt och öppet internt vad som gäller för regler och hur beslutsprocesser sker. Brist på transparens gör det lättare för myndigheter, företag, organisationer eller individer att ha dolda agendor och att inte bli upptäckta om misstänksamma handlingar skulle ha utförts.

Statlig transparens grundlagsskyddad

Transparens i ett samhälle är en grundpelare för att minska korruptionsrisker. Utan transparens försvåras, eller omöjliggörs, granskning och kontroll av hur det offentliga bedriver sin verksamhet. I Sverige är transparens inom det offentliga grundlagsfäst genom tryckfrihetsförordningen där den så kallade offentlighetsprincipen kommer till uttryck bland annat genom rätten att ta del av allmänna handlingar.