Vårdslös finansiering av mutbrott

Vårdslös finansiering av mutbrott kriminaliserar i vissa fall medverkan till mutbrott av oaktsamhet. Bestämmelsen omfattar situationen när en näringsidkare tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i detta ärende.

I praktiken uppställer bestämmelsen ett krav på näringsidkare att vidta kontrollåtgärder avseende företrädare för näringsidkaren. Kontrollens omfattning är beroende av vilken risk som företrädaren kan vara ansedd att utgöra.

Vårdslös finansiering av mutbrott blev infört i svensk lagstiftning i samband med reformeringen av nuvarande mutbrottslagstiftning år 2012. Det finns fortfarande ingen domstolspraxis avseende brottet.

Påföljder för vårdslös finansiering av mutbrott

Vårdslös finansiering av mutbrott är reglerat i svensk straffrätt i brottsbalken 10 kap 5 e §. Straffet för vårdslös finansiering av mutbrott är böter eller fängelse högst två år.