Vårdslös finansiering av mutbrott

Vårdslös finansiering av mutbrott kriminaliserar i vissa fall medverkan till mutbrott av oaktsamhet. Bestämmelsen omfattar situationen när en näringsidkare tillhandahåller pengar eller andra tillgångar åt någon som företräder näringsidkaren i en viss angelägenhet och därigenom av grov oaktsamhet främjar givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande i detta ärende.

I praktiken uppställer bestämmelsen ett krav på näringsidkare att vidta kontrollåtgärder avseende företrädare för näringsidkaren. Kontrollens omfattning är beroende av vilken risk som företrädaren kan anses utgöra.

Brottet infördes i svensk lagstiftning i samband med reformeringen av nuvarande mutbrottslagstiftning år 2012. Det saknas fortfarande domstolspraxis avseende brottet.

Påföljder för vårdslös finansiering av mutbrott

Vårdslös finansiering av mutbrott regleras i svensk straffrätt i brottsbalken 10 kap 5 e §. Straffet för vårdslös finansiering av mutbrott är böter eller fängelse högst två år.