Nyheter

Fyra av tio byggchefer saknar whistleblowing

3 september 2019

Senaste året fördubblades antalet fällande mutdomar som rörde bygg och anläggning. Företagen gör mycket för att motverka korruption men på fyra centrala områden finns allvarliga brister. Dessutom råder en blind och naiv affärskultur. Det visar en ny Novus-undersökning representativ för alla chefer inom samhällsbyggnad och genomförd på uppdrag av Byggcheferna och Institutet Mot Mutor (IMM).

Mot bakgrund av hur utsatt branschen är för korruption uppmanar Byggcheferna och IMM företagen inom samhällsbyggnad att trappa upp sitt korruptionsförebyggande arbete.

Novus-undersökningen utgår från sju kriterier som krävs för en korruptionsfri kultur.

– Utifrån svaren från cheferna inom samhällsbyggnad kan branschen bara få godkänt på tre av dessa sju. Resultatet av dessa brister blir kulturer där korruption kan fortsätta hända, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare på IMM.

Branschen får godkänt på områdena regelverk (policy, rutiner och riktlinjer), kommunikation (aktiv träning på regelverket) och kontroll över tredjeparter. De fyra områden som återstår att åtgärda är:

Säkerställ whistleblowing – Nära fyra av tio chefer saknar en trygg och anonym kanal där de kan rapportera misstankar och incidenter.

Analysera risk i projekt – Bara 33 procent av cheferna i samhällsbyggnad anser att man analyserar och bedömer risk för korruption inför starten av byggprojekt.

Följ upp spåren – Bara hälften av cheferna menar att företaget där de arbetar i dag gör uppföljningar vid misstankar och då incidenter har konstaterats.

Involvera alla chefer – Det finns ett tydligt mönster i undersökningen: en stor andel av de lägre cheferna kan inte svara. I flera av frågorna gäller det 30 – 40 procent av dem. Samtidigt är de högsta cheferna genomgående mer kritiska till det korruptionsförebyggande arbetet.

Sex av tio chefer inom samhällsbyggnad instämmer i hög utsträckning att där de arbetar råder en kultur som bäst kan beskrivas som blind och naiv. Trots att man vet att korruption finns litar de allra flesta blint till att den inte sker just där man själv är.

– Chefer har makt och mandat att förändra och påverka. Det gör alla chefer till kulturbärare. Involvera chefer på alla nivåer i kampen mot korruption! Först då nyttjar vi kraften i ledarskapet och kan utrota korruption från vår viktiga bransch, säger Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

För mer information kontakta:

Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna, tel  070 – 858 76 93, kajsa.hessel@byggcheferna.se

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare IMM, tel 070 – 254 34 75, natali.phalen@institutetmotmutor.se

Om Novus-undersökningen

Byggchefsbarometern 2019 är en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Byggcheferna. Frågorna om affärsetik i delrapport 1 Den blinda affärskulturen är utformade i samarbete med Institutet Mot Mutor (IMM).

  • Webbintervjuer april – maj 2019
  • Utskick till 13 000 medlemmar i Byggcheferna
  • 1 771 svar dvs 14 % svarsfrekvens
  • Profilen på de som svarat stämmer väl överens med profilen för samhällsbyggnad som helhet

Läs delrapporten Den blinda affärskulturen här.