Nyheter

Starkare åtgärder mot korruption föreslås av EU-kommissionen

3 maj 2023

EU-kommissionen lade fram ett förslag för att stärka arbetet mot korruption inom unionen. Bland annat är strängare regler som kriminaliserar korruption, en bredare syn på vad som är korruptionsbrott och en harmonisering av påföljderna inom unionen föreslagna.  

I början av maj lade Europakommissionen fram ett förslag på en rad åtgärder. Syftet är att stärka arbetet mot korruption inom EU och i omvärlden. Kommissionen kommer arbeta vidare på redan befintliga åtgärder mot korruption. Utformningen av EU:s politik och program ska i större utsträckning vara genomförd med hänsyn till förebyggande av korruption. Kommissionen ska även aktivt hjälpa medlemsländerna att införa kraftfulla strategier och lagstiftning mot korruption. I förslaget finns tre centrala delar, däribland ett gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten.

I det gemensamma meddelandet framgår att ett EU-nätverk mot korruption ska föra samman brottsbekämpande- och andra myndigheter med aktörer inom korruptionsbekämpning, såsom företrädare för civilsamhället. Nätverket ska även arbeta för att ta fram bästa praxis och praktisk vägledning. Det ska dessutom främja det förebyggande arbetet inom hela unionen samt kartlägga gemensamma områden där korruptionsrisken är hög i EU. Nätverkets arbete kommer ligga till grund för en EU-strategi för korruptionsbekämpning. Strategin ska vara utarbetad i samråd med Europaparlamentet och rådet. Syftet är att säkerställa att EU-åtgärderna är så verkningsfulla och samstämmiga som möjligt.

Ska modernisera arbetet mot korruption

Ett nytt direktiv om bekämpning av korruption är föreslaget, syftet är att införa strängare regler mot korruption. Förslaget moderniserar unionens befintliga rättsliga ram för korruptionsbekämpning, detta dels genom att öka medvetenheten kring korruption. Utöver detta föreslår kommissionen att den offentliga sektorn ska vara ansvarig enligt de högsta normerna. Detta bland annat genom att införa skyldighet för medlemsländerna att anta regler om tillgång till information som är av allmänt intresse.

Ett specialiserat organ ska inrättas för korruptionsbekämpning. Vidare föreslår kommissionen en harmonisering av korruptionsbrott i medlemsländerna samt att fler brottsliga gärningar ska vara omfattade. Exempelvis är förskingring och handel med inflytande föreslagna att utgöra korruptionsbrott. Förslaget innefattar även en höjning av straffnivån för såväl fysiska som juridiska personer. Även åtgärder för att säkerställa att brottsbekämpande myndigheter och åklagarmyndigheter har goda utredningsverktyg. Förslaget adresserar även möjligheten att i god tid kunna häva immunitet och privilegier vid utredningar samt minimiregler för preskriptionstider.

Den tredje centrala delen består av en särskild sanktionsordning och ska inrättas inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, så kallad Gusp. Syftet är att kunna hantera allvarlig korruption i omvärlden. EU-sanktioner bidrar till att uppnå viktiga mål, så som fredsbevaring, stärkt internationell säkerhet och stöd för mänskliga rättigheter. Bedömningen är att förslaget kommer göra det möjligt för unionen att tackla korruption oavsett var överträdelsen är begången.

– Det är viktigt att såväl det förebyggande som reaktiva arbetet kontinuerligt revideras. Inte minst för att kunna motverka korruption i en värld under konstant förändring. Flertalet EU-länder bedöms ha en låg grad av korruption inom offentlig sektor, däremot visar EU-barometern att det fortfarande finns en hel del utmaningar som snarast behöver adresseras. IMM kommer följa utvecklingen av EU:s antikorruptionspaket med förhoppning om att föreslagna åtgärder blir ett tydligt steg mot en korruptionsfri union, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Läs mer här.