Nyheter

Vanligare med mutor vid uppkörningar

18 januari 2020

Under 2019 fälldes 30 personer för mutbrott. Däremot hölls inget företag ansvarigt för mutöverträdelser. Det framgår av Institutet Mot Mutors (IMM) rapport ”Mutbrott i Sverige 2019”. Mutbrottsligheten fördelade sig inom åtta sektorer, där bygg och anläggning samt transport och fordon utmärkte sig med flest domar följt av sektorn vård och omsorg.

– Inom sektorn transport och fordon ser vi bland annat domar rörande mutor till förarprövare, något som också dykt upp i domar de föregående två åren i högre utsträckning än tidigare. Mutgivaren har i dessa fall misslyckats med mutan och fällts, men det är en oroväckande trend om det blir vanligare med mutor för att försöka få ett körkort, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare IMM.

Den typiske mutbrottslingen år 2019 var en 52-årig man som på givarsidan var verksam inom privat sektor och på tagarsidan var verksam inom offentlig sektor. Som vanligaste mutor toppade pengar, följt av sakgåvor, fordon och nöjesresor.

– De största korruptionsriskerna är typiskt sett i mötet mellan det offentliga och det privata vilket också återspeglas i mutbrottsdomarna. I många fall handlar det om relationsskapande förmåner inom ramen för en affärsrelation snarare än om spektakulära upplägg, säger Natali Engstam Phalén.

Det samlade värdet för alla mutor under år 2019 uppgick till knappt 4,9 miljoner kronor, men värdet på de olika mutorna skiljer sig väsentligt. Dyraste mutan utgjordes av en fastighet värd 2,4 miljoner kronor som överläts till en hemtjänstvårdare från en vårdtagare. Mutan med lägst belopp var en middag värd 450 kronor vardera till fartygsinspektörer i samband med en inspektion.

– Svensk mutlagstiftning är sträng när det gäller förmåner till myndighetsutövare och även förmåner till lågt värde, som en middag, kan medföra mutbrottsansvar vid fel tillfälle. Anledningen till denna stränga syn är att skydda allmänhetens förtroende för hur det offentliga bedriver sin verksamhet, säger Natali Engstam Phalén.

Rättsfallssamlingen finns att läsa här>