Institutet Mot Mutor arbetar bland annat med självreglering som ett verktyg för att bekämpa korruption i samhället. Vi förvaltar Näringslivskoden som ger ledning utifrån svensk mutlagstiftning. Vi publicerar också löpande andra skrifter som kan ge stöd i dina antikorruptionsfrågor. Läs mer om alla våra skrifter nedan.

Näringslivskoden

Institutet Mot Mutor har sedan sin tillkomst verkat för självreglering som medel att bekämpa korruption i samhället. Näringslivet har på så vis varit pådrivande i kampen mot mutor och övertygat staten om vikten av kraftfull lagstiftning på området.

Koden skapades inom ramen för arbetet med den nya mutbrottslagstiftningen och ska ses som ett komplement till lagstiftningen. Koden omfattar alla bokföringsskyldiga företag, inklusive offentligt ägda bolag, och omfattar alla typer av förmåner.

Koden är i princip strängare än brottsbalkens regler varför den som följt koden ska kunna räkna med att förfarandet är straffritt.

Koden, som förvaltas av IMM, har fastställts av dess styrelse med verkan från den 1 september 2012 och har ändrats denna dag, den 20 november 2014.

Koden publicerades den 9 december 2014.

Ladda ner svensk versionLadda ner engelsk version

 

Farliga förmåner

Vår mycket populära informationsskrift Farliga förmåner innehåller information om korruptionsbrotten och är skriven som en överskådlig vägledning utifrån aktuella lagar. I skriften, som är ca 40 sidor lång, behandlas också relevanta rättsfall inom området. Farliga förmåner finns även att beställa på engelska (Risky Benefits).

Beställ tryckt version via e-post

Skriften som är ca 40 sidor lång kostar 100 SEK exkl moms och kan beställas genom att skicka ett mail till info@institutetmotmutor.se. Uppge hur många exemplar du önskar, leveransadress samt faktureringsadress så skickar vi omgående ut ditt/dina exemplar.

Rättsfallssamlingen 2018

IMM har sedan 2010 löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott och publicerat dessa på sin hemsida. IMM framställer från och med 2017 årligen en rättsfallssamling för att ge en enkel och sammanfattande bild över årets mutbrottsdomar. Rättsfallssamlingen är indelad efter sektorer för visa hur korruption kan se ut inom specifika sektorer och att underlätta för aktörer i näringslivet att bedöma sina specifika risker.

Rättsfallssamlingen innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2018 här

 

Rättsfallssamlingen 2017

Rättsfallssamlingen 2017 innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2017 här

 

Bryta tystnaden

I IMM:s undersökning ”Bryta tystnaden” har stora och medelstora företag svarat på frågor gällande visselblåsningssystem, med fokus på visselblåsarlagen som började gälla i januari 2017 samt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ska börja tillämpas den 25 maj i år. En sammanställning av resultaten från undersökningen med kommentarer från respondenterna finns att läsa i undersökningen nedan.

Läs Bryta tystnaden här