Institutet Mot Mutor arbetar bland annat med självreglering som ett verktyg för att bekämpa korruption i samhället. Vi förvaltar Näringslivskoden som ger ledning utifrån svensk mutlagstiftning. Vi publicerar också löpande andra skrifter som kan ge stöd i dina antikorruptionsfrågor. Läs mer om alla våra skrifter nedan.

Kod mot korruption i näringslivet

Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) togs fram i samband med nuvarande mutbrottslagstiftning. Den är ett komplement till lagstiftningen. Koden uppställer krav på förebyggande antikorruptionsarbete och ger vägledning för hantering av förmåner och mellanhänder. Även om koden är riktad till företag kan också myndigheter, kommuner och andra aktörer använda den.

IMM:s styrelse fastställde koden första gången den 31 augusti 2012 med verkan från den 1 september 2012. Den 9 december 2014 publicerade IMM en reviderad version av koden. Styrelsen fastställde den nu reviderade koden den 10 juni 2020 och den gäller från den 14 augusti 2020.

Ladda ner svensk versionLadda ner engelsk version

 

Dilemmasamlingen

Dilemmasamlingen är ett verktyg som syftar till att stötta verksamheter i arbetet med att upprätthålla anställdas kunskaper över tid. Syftet är att tillgängliggöra utbildningsmaterial som kan användas för att bidra till ökade diskussioner om svårhanterliga situationer som kan uppstå på arbetsplatsen. Dilemmasamlingen riktar sig till alla typer av företag och organisationer och består av olika dilemman med fokus på mutbrott och korruption i bred bemärkelse samt situationer där den etiska kompassen sätts på prov. Det kan bland annat handla om relationer mellan olika sektorer och vilka förmåner som får ges eller tas emot.

Ladda ner rapporten här

 

Framträdande korruptionsrisker inom miljö och klimat

Syftet med denna rapport är att belysa de främsta korruptionsriskerna inom miljö och klimatområdet. Korruptionens effekt på grön energi, handel samt naturtillgångar ökar miljöförstöring och överexploatering av naturresurser; såsom skog, djur och fiske. Detta saktar ner arbetet för hållbar utveckling och mot klimatförändringarna.

Ladda ner rapporten här

 

Tio förklaringsmodeller bakom mutbrott

Tio förklaringsmodeller bakom mutbrott ger en bild av hur personer som dömts för mutbrott enligt vad som anges i domarna har förklarat, eller rationaliserat, sitt brottsliga agerande. Syftet med rapporten är dels att bidra med ökad kunskap om vilka förklaringsmodeller som används för att rationalisera mutbrott, dels att bilda underlag för diskussioner och utbildning i organisationers förebyggande antikorruptionsarbete.

Ladda ner rapporten här

 

Rättsfallssamlingen 2023

Inte mindre än 96 åtal avseende mutbrott väcktes i Sveriges domstolar under 2023, vilket är nästan en tredubbling jämfört med 2020 då antalet åtal uppgick till 38. Av de 96 åtalen under 2023 ledde 77 procent till en fällande dom, främst med dagsböter som påföljd. Detta och mycket mer om mutbrott i Sverige visar Rättsfallssamlingen från Institutet Mot Mutor, IMM, för 2023.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2023 här

 

Rättsfallssamlingen 2022

IMM har sedan 2010 löpande samlat in och sammanfattat rättsfall om mutbrott och publicerat dessa på sin hemsida. IMM framställer från och med 2017 årligen en rättsfallssamling för att ge en enkel och sammanfattande bild över årets mutbrottsdomar. Rättsfallssamlingen är indelad efter sektorer för visa hur korruption kan se ut inom specifika sektorer och att underlätta för aktörer i näringslivet att bedöma sina specifika risker.

Rättsfallssamlingen innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2022 här

 

Rättsfallssamlingen 2021

Rättsfallssamlingen 2021 innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2021 här

 

Rättsfallssamlingen 2020

Rättsfallssamlingen 2020 innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2020 här

 

Rättsfallssamlingen 2019

Rättsfallssamlingen 2019 innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2019 här

 

Rättsfallssamlingen 2018

Rättsfallssamlingen 2018 innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2018 här

 

Rättsfallssamlingen 2017

Rättsfallssamlingen 2017 innehåller samlad statistik bland annat över inom vilka sektorer åtal har väckts, hur många domar som rör myndighetsutövning och offentlig upphandling, brottsrubricering och i vilken utsträckning företagsbot har dömts ut.

Ladda ner Rättsfallssamlingen 2017 här

 

Mutbrott

Den fjärde upplagan av boken Mutbrott (tidigare Mutbrott och korruptiv marknadsföring) innehåller en utförlig redogörelse för såväl syftena bakom mutlagstiftningen, hur lagstiftningen ska tolkas, vem som kan hållas ansvarig för mutbrott samt konsekvenserna vid brott mot bestämmelserna. Genomgående används rättsfall för att illustrera bestämmelserna och visa på de former som svensk mutbrottslighet tar sig uttryck. Tidigare upplagor av boken har använts som referens av domare och åklagare i mutbrottsdomar.

Boken vänder sig till en bred målgrupp, såsom jurister, ekonomer, revisorer, inköps- och försäljningspersonal samt journalister, men även till alla som på något sätt är intresserade av korruptionsproblematiken.

Mutbrott är den fjärde upplagan av Thorsten Cars, fd. styrelseordförande för Institutet Mot Mutor (IMM), bok om korruption och mutbrott. IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén är medförfattare till den fjärde upplagan.

Läs mer om boken här.

 

Bryta tystnaden

I IMM:s undersökning ”Bryta tystnaden” har stora och medelstora företag svarat på frågor gällande visselblåsningssystem, med fokus på visselblåsarlagen som började gälla i januari 2017 samt den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som tillämpades 25 maj 2018. En sammanställning av resultaten från undersökningen med kommentarer från respondenterna finns att läsa i undersökningen nedan.

Läs Bryta tystnaden här