Om IMM:s Etiknämnd

Etiknämnden är IMM:s sakorgan som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden ska verka för god sed inom det område som omfattas av Näringslivskoden. Etiknämnden inrättades 2013 och dess kansli ingår som en del av IMM:s kansli och förestås av IMM:s generalsekreterare.

Etiknämndens beslut ska offentliggöras, om det inte föreligger skäl emot det. Offentliggörande sker genom att beslutet publiceras på IMM:s hemsida.

Önskar du komma i kontakt med Etiknämnden, eller om du har några frågor om Etiknämnden och dess verksamhet, är du välkommen att skicka ett mail till info@institutetmotmutor.se.

 

Uppdrag

Etiknämnden kan på begäran av ett företag uttala sig om åtgärd som skall vidtas av företaget eller dess koncernföretag och som avser givande eller mottagande av gåva, belöning eller förmån, i syfte att fastställa åtgärdens förenlighet med Näringslivskoden.

Nämnden kan även uttala sig baserat på en begäran av annan som är (i) mottagare av en gåva, belöning eller förmån vilken omfattas av Näringslivskoden eller (ii) arbetsgivare eller uppdragsgivare till sådan mottagare.

Information om Etiknämnden finns att läsa i IMM:s stadgar.

Nämndens arbete regleras i dess arbetsordning.

Kostnad för att få ett ärende prövat i Etiknämnden fastställs i  Avgiftstaxa etiknämnden.

 

Sammansättning

Etiknämndens Ordförande

Severin Blomstrand
F.d. justitieråd, Högsta domstolen


Etiknämndens Vice Ordförande

Petter Asp
Justitieråd, Högsta domstolen


Etiknämndens Ledamöter

Michaela Ahlberg
Etik- och antikorruptionsexpert

Renée Andersson
Konsult i hållbarhetsfrågor

Inger Brattne
Senior Legal Director; Strategy & Operations Legal Lead, Pfizer.

Lars Dirke
Hovrättslagman, Svea hovrätt 

Lena Grapp
Stadsjurist Uppsala Kommun

Catharina Gyllencreutz
Stadsjurist, Stockholms Stad

Johan Lundström
Chefsjurist Svensk Försäkring

Eva Persson
F.d. chefsjurist, Volvo AB

Anders Thorstensson
Chefsjurist Svenskt Näringsliv

Helén Waxberg
Advokat, Mannheimer Swartling