Om IMMs Etiknämnd

Etiknämnden är IMMs sakorgan som genom uttalanden, rådgivning och sakkunnigutlåtanden ska verka för god sed inom det område som omfattas av Näringslivskoden. Etiknämnden inrättades 2013 och dess kansli ingår som en del av IMMs kansli och förestås av IMMs generalsekreterare.

Etiknämndens beslut ska offentliggöras, om det inte föreligger skäl emot det. Offentliggörande sker genom att beslutet publiceras på IMMs hemsida.

Önskar du komma i kontakt med Etiknämnden, eller om du har några frågor om Etiknämnden och dess verksamhet, är du välkommen att skicka ett mail till info@institutetmotmutor.se

 

Uppdrag

Etiknämnden kan på begäran av ett företag uttala sig om åtgärd som skall vidtas av företaget eller dess koncernföretag och som avser givande eller mottagande av gåva, belöning eller förmån, i syfte att fastställa åtgärdens förenlighet med Näringslivskoden.

Nämnden kan även uttala sig baserat på en begäran av annan som är (i) mottagare av en gåva, belöning eller förmån vilken omfattas av Näringslivskoden eller (ii) arbetsgivare eller uppdragsgivare till sådan mottagare.

Information avseende Etiknämnden finns att läsa i IMMs stadgar.

Nämndens arbete regleras i dess arbetsordning.

Kostnad för att få ett ärende prövat i Etiknämnden fastställs i  Avgiftstaxa etiknämnden.

160126_Etiknamndens_sammansattning