Rättsfall

Hovrätten fastställer delvis tingsrättens dom, men frikänner en upphandlingsansvarig från grovt mutbrott i samband med upphandling inom primärvården

18 april 2023

Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2023-04-18, B 1675-22

Två anställda vid en region med upphandlingsansvar i en expertgrupp samt den enes fru erbjöds, i samband med en upphandling av ett digitalt vårdverktyg till primärvården, förmånliga anställningar i en leverantörs nystartade bolag. Detta i utbyte mot information som underlättade för leverantören att lämna det bästa anbudet och vinna upphandlingen. De båda upphandlingsansvariga och den enes fru accepterade erbjudandena och leverantören vann sedermera upphandlingen. Värdet på avtalet beräknades uppgå till 320 miljoner kronor. Regionen hade även samupphandlat det digitala vårdverktyget med en annan region som senare tecknade avtal med samma leverantör. Värdet på det avtalet beräknades uppgå till 499 miljoner kronor. Efter att det i media påståtts att det förekommit oegentligheter vid upphandlingen avbröts projektet och en extern granskning tillsattes, vilket utmynnade i en polisanmälan och åtal.

De upphandlingsansvariga dömdes i tingsrätten för grovt tagande av muta samt grov trolöshet mot huvudman till fängelse i tre år och sex månader. Vad avsåg leverantören dömdes denne för grovt givande av muta samt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman till fängelse i fyra år. Samtliga förpliktades även att solidariskt betala cirka 25 miljoner kronor i skadestånd till de båda regionerna.

Domen överklagades till hovrätten som delvis gjorde samma bedömning som tingsrätten och dömde leverantören och den ena upphandlingsansvariga för grova mutbrott. I motsats till tingsrätten ansåg dock hovrätten inte att den sistnämndas frus anställning i leverantörsbolaget kunde betraktas som en otillbörlig förmån för den upphandlingsansvariga. Detta då fruns anställning inte bedömdes ha haft ett ekonomisk förmånligt inslag. I denne bedömning tog hovrätten bland annat fasta på att det inte varit fråga om någon reell löneökning för henne då hon själv skulle göra avsättning till tjänstepension och inte heller hade rätt till övertidsersättning. Det hade även varit fråga om en tidsbegränsad anställning som sjuksköterska vilket låg inom hennes kompetensområde. Erbjudandet till henne om att eventuellt delta i ett optionsprogram var även vagt och ovisst, vilket gjorde det ekonomiska värdet svårbedömt.

Vad avsåg den andra upphandlingsansvariga ansåg hovrätten inte att det var bevisat att denne erbjudits eller godtagit något erbjudande om konsultuppdrag eller anställning som kunde räknas som en muta. Visserligen gav utredningen stöd för att det funnits ett intresse hos den upphandlingsansvariga och leverantören av någon form av anställning eller samarbete som kunde kopplas till leverantörens bolag. Hovrätten ansåg dock inte att det hade lagts fram någon bevisning om att det varit fråga om något konkret erbjudande om uppdrag eller anställning. Hovrätten friade därför denna upphandlingsansvariga från mutbrott.

Beträffande brotten trolöshet mot huvudman bedömde hovrätten inte att kriterierna avseende de brotten var uppfyllda och frikände därför samtliga på de punkterna. På grund härav mildrades påföljden för samtliga. Den upphandlingsansvariga dömdes för grovt tagande av muta till villkorlig dom förenat med 80 dagsböter och leverantören för grovt givande av muta till villkorlig dom. Denne meddelades även näringsförbud i tre år istället för fem år. Eftersom leverantören hade varit häktad under fem månader förenades den villkorliga domen inte med dagsböter.

Vad avsåg skadestånd till de båda regionerna ansåg hovrätten, i motsats till tingsrätten, att det inte var bevisat att mutbrotten hade orsakat dem någon ekonomisk skada och därför dömdes inget skadestånd ut. Med anledning av att hovrätten frikände samtliga från trolöshetbrott kunde skadestånd inte heller på den grunden utdömas.

Läs mer om tingsrättens bedömning här..