Konventioner

Konventioner är en form av internationella eller regionala överenskommelser. Genom så kallad ratifikation kan länder ansluta sig till konventioner, och genom denna process blir den ratificerade konventionen bindande för staten. En konvention ger inte direkta rättigheter för medborgarna i ett land, utan för att så ska ske krävs att landet i fråga gör konventionen till nationell lag. Detta kan ske genom transformering eller inkorporering.

Konventioner mot korruption

Sverige har ratificerat ett antal konventioner mot korruption, däribland FN:s konvention mot korruption (UNCAC) och OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Under Regelverk i Kunskapsbanken hittar du mer information om dessa två och övriga konventioner mot korruption som Sverige har anslutit sig till.