Konventioner

Konventioner är en form av internationella eller regionala överenskommelser. Genom så kallad ratifikation kan länder ansluta sig till konventioner, och genom denna process blir den ratificerade konventionen bindande för staten. Men en konvention ger inte direkta rättigheter för medborgarna i ett land. För att det ska ske måste landet i fråga göra konventionen till nationell lag. Detta kan ske genom transformering eller inkorporering.

Konventioner mot korruption

Sverige har ratificerat ett antal konventioner mot korruption. Bland annat FN:s konvention mot korruption (UNCAC) och OECD:s konvention mot mutor i internationella affärsförhållanden. Under Regelverk i IMM:s Kunskapsbank hittar du mer information om dessa två. Där finns även mer information om övriga konventioner mot korruption som Sverige har anslutit sig till.