PEP – politiskt exponerad person

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Som exempel på PEP kan nämnas statschef, statsminister och andra högt uppsatta politiker, tjänstemän inom militären och rättsväsendet samt ledande befattningshavare i statligt ägda bolag.

På grund av sin ställning anses en PEP särskilt riskfylld utifrån ett korruptionsperspektiv, och banker har ett särskilt ansvar i att behandla dessa som högriskkunder och tillämpa en ökad due diligence kring dessa. Vid riskbedömningen utifrån korruptionsaspekter är det också viktigt att ta ställning till om en PEP är involverad.