Policy

Policy (också kallat Code of Conduct och uppförandekod) innehåller de regler och riktlinjer som ska gälla i en verksamhet och avser till exempel etiska aspekter. Antagande av en policy med tydliga ställningstaganden mot korruption och mutor är en viktig komponent i ett antikorruptionsprogram. I avsnitt C i Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) finns vägledning kring förebyggande åtgärder mot korruption, såsom interna regler och policys. Avsaknaden av en tydlig policy kan bidra till att anställda själva skapar regler och normer. Det kan i sin tur kan leda till en negativ organisationskultur.