Policy

En policy innehåller de regler och riktlinjer som ska gälla i en verksamhet. Ett exempel på ett övergripande policydokument är uppförandekod, även kallat för Code of Conduct, som inkluderar etiska aspekter. Antagande av policy med tydliga ställningstaganden mot korruption och mutor är en viktig komponent i ett antikorruptionsprogram. I avsnitt C i Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) finns vägledning kring förebyggande åtgärder mot korruption. Den tar bland annat upp interna regler och policys. Avsaknad av en tydlig policy kan bidra till att anställda själva skapar regler och normer. Det kan i sin tur kan leda till en negativ organisationskultur.