Självsanering

Med självsanering menas ofta åtgärder som vidtas inom näringslivet utan statlig inblandning och som innebär åtgärder för att bekämpa oönskat beteende. IMM arbetar med självsanering genom Näringslivskoden och Etiknämnden samt genom att stötta branschspecifika initiativ mot korruption genom självsanering.

Självsanering används också för de åtgärder som företag vidtar för att efter uteslutning  på grund av korruption åter få tillträde till marknaden. Enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) har upphandlande myndigheter en skyldighet att inte utesluta en leverantör vars företrädare gjort sig skyldig till bl.a. mutbrott och som vidtagit vissa åtgärder för att visa sig tillförlitlig (13 kap. 5 § LOU).