Strafföreläggande

Istället för att väcka åtal kan åklagare under vissa förutsättningar meddela strafföreläggande enligt rättegångsbalken 48 kap. 4 §. Det kräver att böter eller villkorlig dom är det högsta på straffskalan för brottet. Den misstänkte måste även erkänna brottet och acceptera straffet. Strafföreläggandet får bli förenat med villkorlig dom endast om det är uppenbart att domstol skulle döma till sådan påföljd. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och blir även antecknat i belastningsregistret. Om den misstänkte inte samtycker har åklagaren rätt att väcka åtal i domstol. Mer information om strafföreläggande finns på Åklagarmyndighetens hemsida.

För juridiska personer kan domstolen erlägga företagsbot som strafföreläggande om boten inte överstiger 500 000 kr.