Strafföreläggande

Istället för att väcka åtal kan åklagare under vissa förutsättningar meddela strafföreläggande enligt rättegångsbalken 48 kap. 4 §. Det krävs att böter eller villkorlig dom är det högsta på straffskalan för brottet samt att den misstänkte erkänner brottet och accepterar straffet. Strafföreläggandet får förenas med villkorlig dom endast om det är uppenbart att domstol skulle döma till sådan påföljd. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och antecknas i belastningsregistret. Om den misstänkte inte samtycker har åklagaren rätt att väcka åtal i domstol. Mer information om strafföreläggande finns på Åklagarmyndighetens hemsida.

För juridiska personer får företagsbot erläggas som strafföreläggande om boten inte överstiger 500 000 kr.