Nyheter

Bortprioritering av avtalsuppföljning ökar risken för korruption vid upphandlingar

11 mars 2020

Många upphandlare anser att avtalsuppföljning vid offentliga upphandlingar ofta bortprioriteras, trots att korruption oftast förekommer under avtalsförvaltningen och inte under upphandlingsprocessen. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket som undersökt upphandlares uppfattningar om korruption och osund konkurrens.

Rapporten baseras på en enkätundersökning där 660 upphandlare från upphandlande myndigheter svarade. Rapporten beskriver upphandlarnas upplevelse av korruption och osund konkurrens och hur de arbetar för att motverka det. Vidare redogörs i rapporten olika former dessa företeelser kan ha i den offentliga upphandlingen.

Upphandlarna bedömer att bristande avtalsuppföljning utgör en av de största korruptionsriskerna i samband med offentliga upphandlingar. Att noggranna uppföljningar genomförs är upp till de upphandlade myndigheterna, varför det efterfrågas mer stöd från myndighetsledningarna i denna fråga.

– Offentligt upphandling har länge pekats ut som ett riskområde för korruption. Konkurrensverkets rapport bidrar med kunskap om upphandlarnas syn på korruptionsproblematiken inom området, vilket är betydelsefullt i det vidare arbetet. Det är centralt att offentlig upphandling bedrivs fri från korruption eller misstankar om korruption. Ledningens stöd i dessa frågor är avgörande, vilket också upphandlarna efterfrågar mer av, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Korruptionsriskerna som störst vid relationer

Den största risken för otillbörlig påverkan bedömer upphandlarna är vid släkt- eller vänskapsband mellan anbudsgivare och anställda i upphandlingen. Det gäller även situationer där konsulter används för att biträda den upphandlande myndigheten.

Vidare visar rapporten att det finns ett behov av mer kunskap inom området. Tre av fem upphandlare svarade att de behöver mer information om hur man förebygger och försvårar för anbudskarteller, och drygt två av tre upphandlare ansåg att de behöver mer kunskap om hur man upptäcker tecken på dessa.

– Det förebyggande arbetet mot korruption kräver en riskmedvetenhet och kunskap om hur korruption kan ta sig uttryck. Utan sådan kunskap riskerar det övriga arbetet att ske i blindo. Det är tydligt att mer kunskap behövs på detta område, säger Natali Engstam Phalén.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.