Nyheter

God etik avgörande för ökad tilltro till samhällets institutioner

30 januari 2020

Trots att den globala ekonomin är stark och arbetslösheten låg har allmänheten inget större förtroende för hörnpelarna i samhället. För att återställa detta måste de olika institutionerna hitta nya sätt att öka tilltron, där kompetens bör balanseras med ett gott etiskt uppförande. Det visar en ny rapport framtagen av den globala kommunikationsbyrån Edelman.

The 2020 Edelman Trust Barometer baseras på svar från fler än 34 000 respondenter från 28 olika länder (dock inte Sverige). Rapporten bygger på en undersökning av människors förtroende för fyra vitala samhällsinstitutioner: regering, näringsliv, ideella organisationer och media. Endast strax över 50 % av respondenterna uppgav att de hade förtroende för dessa fyra institutioner. Rapporten visar dock att utbildade och höginkomsttagare som ofta läser nyhetstidningar har högre förtroende till institutionerna jämfört med övriga.

På frågan om en institution uppfattas som ärlig och rättvis uppgav i snitt 40 % av de som svarade nej att en anledning till detta var att institutionen ansågs korrupt och de anställda partiska. Knappt var tredje ansåg att ideella organisationer ansågs vara korrupta (30 %), medan över hälften ansåg att regeringar var korrupta och partiska (52 %). Just etiska faktorer, såsom integritet, ändamål och tillförlitlighet, ansågs tre gånger viktigare än kompetens för att känna tilltro till de olika aktörerna.

– Förtroendet till institutioner är själva grundpelaren i ett välmående och demokratiskt samhälle. Det bygger på en tilltro till att de är rättvisa och opartiska gentemot allmänheten, och misstankar om etiska övertramp såsom korruption ruckar på denna tilltro. Många studier, inklusive denna rapport, visar att fler människor kräver god etik bland samhällets olika aktörer. För att ett sådant klimat ska kunna råda kan inte korruption vara närvarande, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Du kan läsa The 2020 Edelman Trust Barometer här.