Nyheter

Högsta domstolen prövar om myndighetsföreträdares deltagande på branschfester är mutbrott

31 maj 2019

I oktober 2018 dömde Svea hovrätt tre myndighetsföreträdare för mutbrott, med anledning av deras deltagande på tillställningar anordnade av branschorganisationer inom kulturbranschen. Hovrätten ansåg till skillnad från Stockholms tingsrätt att deltagandet utgjorde otillbörliga förmåner, med hänsyn till bland annat myndighetsföreträdarnas chefspositioner och deras möjlighet att påverka myndighetsutövning i form av bidragsbeslut till verksamheter inom branschen, tillställningarnas ekonomiska värde samt att deltagandet inte utgjorde ett naturligt och nyttigt led i myndighetsföreträdarnas tjänsteutövning.

Två av hovrättens ledamöter var skiljaktiga. Enligt de skiljaktiga var myndighetsföreträdarnas inflytande över myndighetsutövningen endast indirekt och företrädarna hade inga självständiga relationer eller möjligheter att på egen hand påverka bidragsbesluten inom kulturbranschen. I tillägg hade myndighetsföreträdarna ansett deltagandet som ett led i deras tjänsteutövning, varpå deltagandet inte kunde anses som en ren nöjestillställning. Deltagandet hade dessutom präglats av öppenhet vilket inte kunde anses orsaka några förtroendeskador.

Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd i fråga om tillställningarna ska anses som otillbörliga förmåner.

– Högsta domstolens prövningstillstånd är välkommet. Det är av stor vikt att det klargörs på vilket sätt det offentliga kan delta i tillställningar som ordnas av näringslivet utan risk för mutbrott. Detta är också första gången som mutlagstiftningen i dess befintliga utformning prövas av Högsta domstolen och även av det skälet är prövningstillståndet välkommet, säger Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM).

Utförliga referat av tingsrättens och hovrättens domskäl finns att läsa i IMM:s rättsfallsbank, se Stockholms tingsrätts dom 2017-12-04 i mål nr B 12471-15 respektive Svea hovrätts dom 2018-10-05 i mål nr B 377-18.