Nyheter

Institutet Mot Mutor deltar på MR-dagarna för första gången

9 Oktober 2023

I slutet av november deltar IMMs kansli i MR-dagarna i Helsingborg med anledning av att uppmärksamma vikten av antikorruptionsarbetet kopplat till mänskliga rättigheter. Under dagarna kommer IMM anordna ett seminarium på ämnet samt stå i en monter. Årets tema under MR-dagarna är rätten till utbildning och arbete.
– Korruption av alla slag slår hårt mot mänskliga rättigheter. Dock saknas diskussionen om sambanden och konsekvenserna. Detta vill vi på IMM ändra på, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid IMM.

Den ständigt föränderliga globala kontexten som pågått de senaste åren medför allvarliga konsekvenser. Utvecklingen av läs- och skrivkunnighet har hämmats. Samtidigt ökar ojämlikheten mellan olika regioner, länder och befolkningar runtom i världen. Tillgång till utbildning är en rättighet och högt värderat. På grund av detta finns incitament för maktmissbruk. I länder med en högre grad av korruption är familjer oftare tvungna att betala för tillgång till utbildningar som ska vara gratis. I områden där utbildningsnivån är lägre och läskunnigheten låg är upptäckterna av korruptionsfall färre. Korrupta ageranden hindrar även ytterligare kunskapsspridning. Detta bidrar till att den sociala ojämlikheten ökar.

Att kunna läsa, räkna och skriva är självklara rättigheter i ett inkluderande samhälle. Bristen på denna rättighet skapar även svårigheter att uppnå ett jämlikt liv. Detta eftersom alla inte besitter likvärdiga kunskaper kring hur man värderar information och desinformation. Genom ökad läskunnighet och tillgång till utbildning kan fler bedöma information på ett kritiskt sätt. Tillgång till utbildning är en mänsklig rättighet och ett sätt att ta sig ur fattigdom, öka jämställdhet samt ta kontroll över sitt liv. Utbildning bidrar även till minskad korruption.

– Tillgång till adekvat utbildning är en mänsklig rättighet som alla är berättigade. Att kunna läsa, räkna och skriva ska vara en självklarhet. Tyvärr är verkligheten inte densamma. Allra värst drabbar det de som har det svårast i samhället, säger Parul Sharma.

Seminarium lyfter korruptionens påverkan på mänskliga rättigheter

Under konferensen kommer IMM anordna ett seminarium på ämnet korruption och mänskliga rättigheter. Seminariet inleds med en dragning om hur ett gott arbete mot mutor och korruption kan se ut inom olika organisationer, därefter initieras en paneldebatt. Paneldebatten kommer kretsa kring sambanden mellan korruption och mänskliga rättigheter, under ledning av IMM:s Tf Generalsekreterare.

– Hur korruption påverkar människorättskränkningar är underprioriterat inom alla samhällssektorer. Korruption är direkt skadligt för de mänskliga rättigheterna och allra värst drabbar det de som har det svårast i samhället. Därför kommer IMM finnas på plats under MR-dagarna samt anordna ett eget seminarium för att ytterligare belysa dessa frågor. Det är första gången som IMM är med på MR-dagarna, säger Parul Sharma.

Läs om seminariet här.

Läs om MR-dagarna här.