Nyheter

Mer stöd och vägledning behövs om hantering av bisysslor

12 november 2019

Enligt en färsk studie från Statskontoret om hanteringen av bisysslor i myndigheter, kommuner och regioner är bisysslor vanligt förekommande. Även om de flesta bisysslor är oproblematiska förekommer bisysslor som är förtroendeskadliga samt kan ge upphov till korruptionsrisker. Det senare gäller särskilt i de fall när en bisyssla kan leda till att en anställd sitter på dubbla stolar i upphandlingsärenden.

Statskontoret beskriver i studien hur hanteringen av bisysslor ser ut inom myndigheter, kommuner och regioner samt hur regleringen avseende bisysslor ser ut. I studien ges också förslag för att stärka arbetet med offentliganställdas bisysslor.

Ett område som i studien pekas ut som särskilt riskutsatt ur korruptionshänseende om bisysslor förekommer är offentlig upphandling. Det påpekas att det har funnits fall där kommuner har gjort inköp från bolag som anställda har ett direkt intresse i.

– Det är centralt att all offentlig verksamhet, och särskilt myndighetsutövning och offentlig upphandling, bedrivs utan korruption eller misstankar om korruption. Statskontorets studie belyser att korruptionsrisker kan uppstå på flera sätt och att bisysslor kan vara ett sådant. Att systematiskt och strukturerat arbeta mot korruption är grundläggande för tilliten till våra myndigheter och vikten av sådant arbete kan inte nog understrykas, säger Institutet Mot Mutors (IMM) generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Statskontoret pekar i sin studie på att regelverket rörande bisysslor är spritt, komplicerat och svårtolkat med begränsad vägledning. Det finns därför behov av tydligare vägledning och stöd, något Statskontoret föreslår att Arbetsgivarverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bistå med. Vidare framhåller Statskontoret att bisysslor inte är reglerat i all offentlig verksamhet. Här pekas särskilt på kommunala och statliga bolag, privat anställda konsulter verksamma inom det offentliga samt kommunal verksamhet som bedrivs i privat regi. Rekommendationen från Statskontoret är att dessa arbetsgivare bör vara uppmärksamma på att deras anställda inte har bl.a. förtroendeskadliga bisysslor.

I studien framhålls också vikten att inkludera integritetsaspekterna vid kontroll av bisysslor samt att balansera mellan tillit och kontroll.

Du kan läsa rapporten i sin helhet här.