Nyheter

Mottagaren i fokus i nya OECD-rekommendationer mot mutor

17 december 2021

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har publicerat nya rekommendationer för att motverka mutor i internationella affärstransaktioner. De innehåller bland annat uppdaterade riktlinjer för företags complianceprogram och ett nytt fokus på mottagaren av mutor.

De nya rekommendationerna ersätter de tidigare från 2009 och stärker den internationella överenskommelsen för att kunna förebygga, upptäcka och utreda utländska mutor. OECD:s särskilda grupp som arbetar med bekämpning av mutor har tidigare lyft fram vikten av att inte erbjuda mutor till offentliga tjänstemän. I de nya rekommendationerna lägger de även fokus på att tjänstemännen inte heller ska efterfråga eller kräva mutor. Genomförande av utbildningsinsatser riktade till offentliga tjänstemän, men även för särskilt riskutsatta inom den privata sektorn, lyfts fram som ett verktyg. Utöver detta finns större förväntningar på att medlemsländerna faktiskt ska förbättra antikorruptionsarbetet genom att använda sig av OECD:s konkreta åtgärder.

Nya incitament för företag att arbeta förebyggande

Medlemsländerna ska fortsatt uppmuntra företag att arbeta förebyggande mot korruption genom att inrätta complianceprogram. De nya rekommendationerna uppmuntrar medlemsländerna till att skapa incitament för företagen att arbeta förebyggande och utveckla interna kontroller samt etik- och complianceprogram. Exempel på incitament är jämkning av sanktioner vid självrapportering, samarbete med relevanta myndigheter, ansvarstagande eller uppvisande av ett fungerande complianceprogram. Incitamenten ska bidra till att upprätthålla rättvisa konkurrensvillkor och främja gott företagande.

De nya rekommendationerna är mer omfattande än de tidigare och innehåller nya åtgärder inom antikorruptionsområdet. Vikten av att upprätthålla en effektiv lagföring vid givande av muta till utländska offentliga tjänstemän, ställa krav på efterfrågandesidan och stärka internationellt samarbete betonas särskilt. Medlemsländerna ska även se över alternativa lösningar till domstol, till exempel skiljedoms- eller förlikningsförfaranden. De ska även stärka och förbättra skyddet för visselblåsare. Medlemsländerna ska vidare se till att dataskyddsreglerna inte utgör ett hinder för effektiv lagföring av korruptionsbrott. Detta gäller dels i förhållande till företagens interna antikorruptionsarbete, såsom vid upprättande av fungerande rapporteringskanaler. Dels vid genomförande av due diligence och interna utredningar. Institutet Mot Mutor lyfte i en debattartikel 2018 att dataskyddsreglerna hindrar ett effektivt antikorruptionsarbete.

Du kan läsa de uppdaterade rekommendationerna här.