Nyheter

Ny kartläggning av korruptionsdomar kopplade till offentlig upphandling

21 november 2019

I en nyligen publicerad rapport från Konkurrensverket beskrivs hur många mutbrottsdomar sedan 2007 som har haft koppling till offentlig upphandling samt hur kopplingen ser ut. Av rapporten framgår att mutbrott är särskilt vanligt i de fall beställaren och leverantören har nära kontakt med varandra samt inom sektorn för bygg-och anläggning.

Enligt rapporten finns det en koppling till offentlig upphandling i nästan var femte mutbrottsmål (19 procent). I merparten av målen är den upphandlande myndigheten en kommunal förvaltningsmyndighet eller kommunalt bolag. Mottagaren av mutan utgörs i majoriteten av fallen om tjänstemän som har en nära relation till leverantörer och som har möjlighet att på olika sätt påverka offentlig upphandling, t.ex. genom avrop på avtal, val av leverantörer och avtalsuppföljning.

– Offentlig upphandling är ett erkänt riskområde för korruption. Som rapporten belyser är det dock inte enbart upphandlare som är i riskzonen utan framförallt personer i beställningsorganisationen som har direktkontakt med leverantörer. Här finns också risk för annan korruptionsproblematik i det fall det uppstår personliga relationer mellan dessa personer och leverantörer. Det är viktigt att i riskanalysen uppmärksamma detta, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Mutor lämnas enligt rapporten ofta under pågående avtalsperiod. Själva mutorna kan ta formen av resor, gåvor av olika slag, event samt andra bjudningar som saknar arbetsmässig koppling. För dessa mutor är det vanligast att leverantören tar initiativet (75 % av fallen). Mutor i form av olika tjänster till hemmet såsom byggnationer med mera förekommer ofta. För dessa typer av mutor är det vanligtvis en person på beställarsidan som tar initiativet (73 % av fallen).

– Kunskap om vad korruption och mutor är och hur det tar sig uttryck i en svensk kontext är fundamentalt för ett effektivt antikorruptionsarbete. Denna typ av studier ger viktigt kunskapsunderlag och konkretiserar hur mutbrott kan ta sig faktiskt uttryck. Även den årliga rättsfallssamling som IMM ger ut bidrar till en bild över den svenska mutbrottsligheten, säger Natali Engstam Phalén.

Den sektor som drabbats av flest mutbrottsdomar är bygg och anläggning och 70 procent av målen är inom den sektorn.

Rapporten utgör en del i Konkurrensverkets uppdragsforskning och har genomförts av jur. dr. Catrin Karlsson Westergren.

Du kan läsa rapporten här.