Nyheter

Ny skrift ska ge mer kunskap om jäv

29 januari 2020

Regeringsformen ställer krav på saklighet och opartiskhet inom den svenska statsförvaltningen. För att betona detta och lyfta problematiken kring jäv och intressekonflikter inom offentlig sektor har Statskontoret publicerat skriften Jäv i offentlig tjänst.

Flertalet studier visar att det i Sverige är vanligare med jävssituationer och intressekonflikter än kriminella former av korruption som exempelvis mutor. Den nya skriften från Statskontoret är tänkt att öka kunskapen om jävsfrågor och underlätta för offentligt anställda att hantera risksituationer genom praktiska råd. Statskontoret belyser även betydelsen av att agera opartiskt och sakligt för att bibehålla allmänhetens förtroende för myndighet och förvaltning.

– Den svenska korruptionsproblematiken grundar sig i relationer snarare än mutor, även om sådana också förekommer. Olika former av vänskapskorruption och svågerpolitik är därför viktiga att ha fokus på att förebygga. Korrekt hantering av jävsrisker är av största vikt men är samtidigt ett område där det inte alltid finns tillräcklig kunskap, framförallt om vikten av att inte bara undvika faktisk partiskhet utan också uppfattningen om partiskhet. Statskontorets nya skrift är därför ett välkommet stöd, säger Natali Engstam Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Skriften vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Skriften ger vägledning i form av förhållningssätt, rutiner och riktlinjer i jävsfrågor, beskrivningar av olika typer av jäv samt vilka kända riskområden och typsituationer som finns inom det offentliga. Vidare innehåller skriften även förklaringar till hur olika typer av lagstiftning samverkar samt hur ansvarsfördelningen för att undvika jävssituationer ser ut.

Du kan läsa skriften Jäv i offentlig tjänst här.