Nyheter

Nytt stöd för myndigheter att analysera korruptionsrisker

31 mars 2022

Ingen verksamhet eller sektor är befriad från korruption. Riskerna kan skilja sig åt och leda till olika skadeverkningar, därför bör myndigheter ha ett strukturerat arbete mot korruption. Detta skriver Statskontoret i en promemoria om stöd för analys av korruptionsrisker, som nyligen publicerats. Promemorian är en del av Statskontorets uppdrag att främja arbetet mot korruption i förvaltningen.

Statskontoret tog fram stödet i samverkan med bland annat Brottsförebygganderådet och Ekonomistyrningsverket. Stödet utgör första delen i uppdraget att ta fram vägledning för myndigheters arbete mot korruption genom riskanalyser i den egna verksamheten. Syftet är att ge vägledning till verksamheter med mindre eller ingen erfarenhet av riskanalyser inom korruptionsområdet.

Stödet utgår från en bred definition av korruptionsbegreppet som omfattar ageranden som är såväl olagliga som olämpliga. Vidare framgår det att riskanalysen ska struktureras utifrån fem moment, såsom övervägande av behov, identifiering av risker och prioritering. Samtidigt framhåller Statskontoret att myndigheter bör ta fram en egen verksamhetsanpassad modell för riskanalys.

Vid framtagande av riskidentifiering lyfter Statskontoret vikten av att hela verksamheten får möjlighet att delta i och bidra till detta arbete. Slutligen framgår även att myndigheterna bör ha ett väldokumenterat uppföljningsarbete med kontinuerliga uppdateringar.

Den offentliga sektorn har ett särskilt skyddsintresse

Institutet Mot Mutors (IMM) årliga mutbrottssamling visar att de flesta målen år 2021 avsåg mutbrott i relationen privat-offentlig, där tagaren ofta arbetar inom offentlig sektor.

– Den offentliga sektorn arbetar alltid på uppdrag av medborgarna och förvaltar ett särskilt förtroende från allmänheten. Redan misstanke om korruption riskerar urholka detta förtroende och i förlängningen hota vår demokrati. För att lyckas implementera ett träffsäkert antikorruptionsarbete behöver varje organisation börja med en verksamhetsspecifik riskanalys. Vi välkomnar därför att offentlig sektor får stöd i detta avgörande arbete, säger IMM:s generalsekreterare Hayaat Ibrahim.

Del två av stödmaterialet kommer senare under 2022 och ska innehålla ett fördjupat stöd till verksamheter med mer erfarenhet av antikorruptionsarbete.

Du kan läsa promemorian här.