Nyheter

Rapport lyfter korruption som hinder för mineralsektorns bidrag till den globala energiomställningen

28 april 2023

I en rapport ges en överblick av globala värdekedjor för utvalda omställningsmineraler. Rapporten belyser sambandet mellan den globala energiomställningen och behovet av en starkare styrning av mineralsektorn. Vidare lyfter rapporten att korruptionsrisker kan medföra att sektorn, i stället för att bidra till hållbar utveckling, kan komma att utgöra ett hinder.

Tekniken som ligger till grund för energiomställningen, så som vindkraftverk, solceller och elektroniska fordon, är beroende av en hållbar och tillförlitlig tillgång till mineraler som kobolt, litium och nickel. När arbetet med att minska koldioxidutsläppen, som ett led i att begränsa klimatförändringarna, inom energisektorn ökar växer även efterfrågan av dessa så kallade övergångsmineraler. Rapporten, som är gjord vid University of Queensland samt beställd av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), identifierar fyra riskområden. Den ger dessutom rekommendationer för hur riskerna ska minskas genom politiska åtgärder, påverkansarbete, analyser och samarbeten.

Enligt rapporten innebär energiomställningen flertalet möjligheter för länder där tillgången på mineralresurserna är goda. Detta exempelvis genom investeringar i gruvsektorn och produktion av mineraler. Men, brådskan att tillgängliggöra mineraler som är grundläggande för energitillgång och omställning ökar spänningen mellan intressenter i producerande länder och det globala samhällets behov. Rapporten pekar på att korruptionsrisker i övergångsmineralernas värdekedjor riskerar att generera negativa konsekvenser för samhällen där gruvdriften bedrivs, landets regering, gruvföretag och konsumenter. Rapporten framhåller att energiomställningens framgång är hotad av brist på transparens och tillförlitlighet inom produktion av övergångsmineraler, råvaruhandel och finansiella flöden.

Korruptionsrisker kopplas till expandering av mineralsektorn

Rapporten lyfter ett antal korruptionsrisker på olika samhällsplan kopplat till en snabb expansion av gruvdrift. På nationell nivå är snabbt framtagna kontrakt och licenser områden där korruptionsrisker kan öka. Påskyndade offentliga upphandlingar av lågkoldioxidenergi och transportinfrastruktur riskerar enligt rapporten att möjliggöra nya metoder för korrupta ageranden. Vidare uppges lokala policyer och statlig delaktighet möjliggöra svågerpolitik. På transnationell nivå bedöms råvaruhandel där statliga bolag involveras allt mer öka risken för korruption.

För att minska korruptionsriskerna ger rapporten ett antal rekommendationer. Regeringar i de länder som producerar övergångsmineraler är rekommenderade att tydligt adressera styrning och identifierade korruptionsrisker i strategier kopplade till övergångsmineraler. I länder som importerar mineralerna är rekommendationen att inleda strategiska samarbeten med producerande länder som uppmuntrar transparens och styrningsreformer. Företag är rekommenderade att förplikta sig till transparens vad gäller intäktsflöden och finansiella förhållanden, samt integrera riskbedömningar och integritet genom alla delar av verksamheten. Civilsamhället är rekommenderade att granska produktion och intäktsflöden för att identifiera korruptionsrisker.

– Expanderingen av mineralsektorn har den senaste tiden varit aktuell i olika samhällsdebatter. Det är viktigt att beakta de korruptionsrisker som uppstår när sektorn expanderar till följd av en ökad efterfrågan på mineraler till energiomställningen. De risker och rekommendationer som lyfts i rapporten är viktiga att beakta för att energiomställningen och hållbarhetsarbetet det bidrar till ska kunna fortlöpa, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Ta del av rapporten här.