Nyheter

Små och medelstora företag vill ha tydligare vägledning i antikorruptionsarbete

15 november 2019

Antikorruptionsarbete är inte bara viktigt ur ett etiskt perspektiv, utan ger även positiva affärsmässiga effekter. Samtidigt finns flera utmaningar med antikorruptionsarbetet, inte minst för små och medelstora bolag (SME:s). Det framgår av en ny rapport om korruptionens påverkan på små och medelstora bolag som the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) publicerat.

Rapporten bygger på en global undersökning där 932 respondenter från bolag i såväl privat som offentlig sektor, ideella organisationer och redovisningsföretag som arbetar med små och medelstora företag svarat på frågor om mutor och korruption.

Enligt rapporten anser 64 % av respondenterna att mutor och korruption har en negativ påverkan för affärsmiljön. Det område som nämns som mest riskutsatt för mutor och korruption är arbete i kontakt med offentliga tjänstemän.

Vad gäller mut- och korruptionslagstiftning anser endast en fjärdedel av respondenterna att bolagen i SME-segmentet har kunskap om lagstiftningen. Sex av tio anser också att det saknas tillräckligt stöd om hur korruptionsrisker ska identifieras och hanteras samt att utbildning är en viktig del i antikorruptionsarbetet.

– Korruptionsrisker finns i alla bolag oavsett storlek. Många små- och medelstora företag gör dessutom affärer på ur korruptionshänseende komplexa marknader. Vi på Institutet Mot Mutor (IMM) märker tydligt vad studien pekar på – nämligen behovet av konkret stöd och vägledning i antikorruptionsarbetet. Ett verktyg att använda sig av är här vår Näringslivskod. I det förslag till reviderad Näringslivskod som precis har varit ute på remiss har vi också inkluderat ytterligare vägledning för hantering av korruptionsrisker på svåra marknader och det förebyggande arbetet, säger IMM:s generalsekreterare Natali Engstam Phalén.

Rapporten finns att läsa på ACCA:s hemsida.