Nyheter

Små svenska framsteg i arbetet att upprätthålla rättsstaten – men mer behöver göras

5 juli 2023

I rapporten Rule of Law 2023 granskar EU-kommissionen läget för rättsstaten i EU:s medlemsländer. Granskningen är en del i arbetet att försäkra att medlemsländerna står upp för demokratiska värderingar och bekämpar korruption.

I rapporten framgår att det rättsliga oberoendet i Sverige fortsätter vara upplevt som högt. Detta av såväl allmänheten som företag. Bland experter och företagsledare är upplevelsen att Sverige är ett av de minst korrupta länderna i världen. I rapporten framgår bland annat att det som en del i arbetet med den svenska nationella handlingsplanen mot korruption pågår ett arbete mot en slutrapport i december 2023. Vad gäller förslaget om förlängda preskriptionstider avseende bland annat korruptionsbrott har ingen utveckling skett. Korruption kopplat till infiltrering av organiserad brottslighet i offentlig sektor är fortsatt en stor oro.

Vad gäller rekommendationerna från Rule of Law 2022 uppger kommissionen att viss förbättring har skett. Sverige har fullt ut implementerat rekommendationen att fortsätta arbetet med att stärka demokratin och rättsväsendets oberoende. Vissa framsteg är gjorda vad gäller svängdörrsproblematik samt arbetet mot mutor till utländska tjänstemän. Även gällande rekommendationen kring finansiering och organisering av civilsamhällsorganisationer är viss framgång gjord.

Fyra nya rekommendationer för att stärka rättsstaten

EU-kommissionen ger Sverige fyra rekommendationer i årets rapport. Bland annat är en rekommendation att försäkra att systemet för nominering av nämndemän värnar om oberoende. Detta med beaktande av befintliga europeiska standarder för rättsligt oberoende. Rekommendationerna innefattar även att utvärdera omfattningen, effekten och implementeringen av regler kring svängdörrsproblematik. Sverige är även rekommenderad att fortsätta stärka arbetet mot mutor till utländska tjänstemän. Vidare rekommenderar kommissionen Sverige att försäkra att de pågående reformerna vad gäller finansiering och drift av civilsamhällsorganisationer inte påverkar sektorns arbete i onödan.

– Det är positivt att Sverige gjort vissa framsteg avseende rekommendationerna från föregående år. Det är däremot tydligt att arbetet är i behov av att ytterligare ansträngningar. Inte minst för att upprätthålla rättsstaten och dess principer. Det är av största vikt att de rekommendationer som Sverige får implementeras fullständigt. Vi ser med tillförsikt fram emot större framgång under kommande års utvärdering, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare vid IMM.

Läs det svenska kapitlet här.

Läs hela rapporten här.