Nyheter

Riksrevisionen granskar myndigheters inköp från anställda och deras anhöriga

1 december 2017

Riksrevisionen meddelar idag att de granskar i vilken utsträckning det förekommer att myndigheter gör inköp från anställda och anställdas anhörigas företag och hur myndigheternas arbete för att förebygga sådana förtroendeskadliga inköp ser ut. Fem myndigheter ingår i granskningen: Arbetsförmedlingen, Polisen, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Trafikverket.

Bakgrunden till granskningen är en undersökning som Statskontoret gjort i vilken det framkommer att inköp är det område där korruptionsmisstankar oftast väcks hos myndigheterna själva. De vanligaste problemen som identifieras är intressekonflikter och jäv.

”Riksrevisionens granskning välkomnas! Det är centralt att offentlig upphandling bedrivs utan korruption eller misstankar om korruption. Det är därför väldigt viktigt att det skapas kunskap om vad korruption är och att det kan inkludera mer än rena mutor samt att upphandlade myndigheter har kontrollsystem som kan förhindra förtroendeskadliga inköp och hantering av upphandlingar.” säger Natali Phalén, IMM:s generalsekreterare.

För vägledning i hur organisationer kan arbeta för att identifiera och förebygga korruption i offentlig upphandling se Upphandlingsmyndighetens webbstöd och skrift samt IMM:s Näringslivskod.

>>Riksrevisionens pressmeddelande