Rättsfall

Tingsrätten fäller flera för mutbrott avseende vägmålningstjänster

21 februari 2019

Umeå tingsrätt, dom 2019-02-21 i mål nr B 2793-17

Ett företag var upphandlat av en myndighet för att utföra vägmarkeringstjänster (målning av mittlinjer m.m.). Efter att en anställd vid företaget larmat om att denne samt en konsult vid företaget gett mutor till tre myndighetsanställda väckte åklagaren åtal för mutbrott.

De myndighetsanställda hade samtliga roller som projektledare vid myndigheten med ansvar för avrop och kontroll av enskilda arbetsmoment avseende vägmarkeringstjänsterna, dock inte med ansvar för upphandlingen av vägmarkeringstjänsterna. De påstådda mutorna bestod i iPads respektive iPhones.

Den företagsanställde erkände mutbrott. De övriga åtalade nekade till brott.

Efter genomgång av bevisningen som bestod av vittnesutsagor samt viss skriftlig bevisning fann tingsrätten det styrkt att två av de myndighetsanställda tagit emot varsin iPad från den företagsanställde. Den ena av dessa två hade därtill tagit emot en iPhone från konsulten vid företaget.

Tingsrätten ansåg det dock inte styrkt att den tredje myndighetsanställde hade tagit emot något.

Enligt tingsrätten kunde det ”hållas för säkert att” iPadsen respektive iPhonen utgjorde en otillbörlig förmån.

Den företagsanställde, konsulten och de två myndighetsanställda dömdes därmed för givande respektive tagande av muta.

Vid påföljdsbedömningen konstaterade tingsrätten att straffvärdet visserligen inte var obetydligt, men med beaktande av mutornas beloppsmässiga storlek ändå inte på fängelsenivå. Det hade vidare passerat fem år sedan brotten begicks, vilket också påverkade straffvärdet.

Tingsrätten tog i påföljdsbedömningen i mildrande riktning hänsyn till att den företagsanställde hade lämnat uppgifter av betydelse för utredningen. I mildrande riktning beaktade tingsrätten också avseende en av de myndighetsanställda att denna sannolikt skulle komma att avskedas på grund av den begångna brottsligheten. För dessa två bestämdes påföljden till 50 dagsböter.

För konsulten respektive den andra myndighetsanställde fanns inga sådana förmildrande hänsyn och påföljden bestämdes till 80 dagsböter.

De myndighetsanställda dömdes också att betala tillbaka värdet av iPadsen respektive iPhonen till staten som förverkat utbyte av brott.