Hållbarhet

Begreppet hållbarhet har olika betydelse beroende på sammanhang. Ibland talas om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Olika typer av hållbarhet

Inom FN används begreppet ”hållbar utveckling” vilket innebär att tillgodose de behov som finns idag utan att riskera behoven inom framtida generationer.  Hållbar utveckling inkluderar tre huvudområden; ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Med ekonomisk hållbarhet menas antingen ekonomiska framgångar som inte leder till tillbakagångar inom ekologisk eller social hållbarhet eller så jämställs det med tillväxt inom ekonomin. Vilken definition som är den rätta är något som fortfarande diskuteras bland forskare.

Miljömässig hållbarhet kan ta uttryck i att miljöns och befolkningens hälsa skyddas och att försörjningen sker på ett hållbart sätt i samband med att resurserna brukas på ett produktivt sätt.

Social hållbarhet sätter den individuella människan i fokus och handlar till stor del om att skydda människors rättigheter. Till exempel handlar det om att värna om allas rätt till god hälsa och utbildning.

I ekonomiska mått kan hållbarhet innebära att något kan behålla en viss nivå eller värde, till exempel ekonomisk tillväxt. Det kan i andra sammanhang betyda att användningen av naturresurser inte ska vara uttömmande för att på så sätt bevara balansen inom ekosystemet. Vad som menas med hållbarhet blir därför en fråga om inom vilket område som det används. Vad som är gemensamt för definitionerna är att resurserna, framgångarna eller förmånerna är ändliga och måste hanteras på ett sätt som inte riskerar framtida generationer.

Ingen hållbarhet utan antikorruption

Under våren 2019 lanserade Institutet Mot Mutor tillsammans med ett antal andra aktörer Mål 0 – Ingen korruption. Detta för att poängtera att antikorruption inte kan ses som enbart ett delmål i hållbarhetsagendan utan utgör en förutsättning för hela hållbarhetsagendan. Under den internationella antikorruptionsdagen den 9 december 2019 publicerade IMM även en sammanställning av några av korruptionens effekter på respektive mål i Agenda 2030.