Hållbarhet

Begreppet hållbarhet har olika betydelse beroende på sammanhang. Ibland talar man om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Olika typer av hållbarhet

FN använder begreppet ”hållbar utveckling”. Det innebär att tillgodose de behov som finns idag utan att riskera behoven inom framtida generationer. Hållbar utveckling inkluderar tre huvudområden; ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

Ekonomisk hållbarhet innebär ekonomiska framgångar som inte leder till tillbakagångar inom ekologisk eller social hållbarhet. Eller så jämställs ekonomiska framgångar med tillväxt inom ekonomin. Vilken definition som är den rätta är något som fortfarande blir diskuterat bland forskare.

Miljömässig hållbarhet kan ta uttryck i att skydda såväl miljöns som befolkningens hälsa. Eller att försörjningen sker på ett hållbart sätt i samband med att resurserna brukas på ett produktivt sätt.

Social hållbarhet sätter den individuella människan i fokus och handlar till stor del om att skydda människors rättigheter. Till exempel handlar det om att värna om allas rätt till god hälsa och utbildning.

I ekonomiska mått kan hållbarhet innebära att något kan behålla en viss nivå eller värde, till exempel ekonomisk tillväxt. Det kan också betyda att användningen av naturresurser inte ska vara uttömmande. Och att man på så sätt bevarar balansen inom ekosystemet. Definitionen av hållbarhet blir därför en fråga om inom vilket område begreppet blir använt. Det gemensamma för definitionerna är att resurserna, framgångarna eller förmånerna är ändliga. De måste därför hanteras på ett sätt som inte utgör en risk för framtida generationer.

Ingen hållbarhet utan antikorruption

Under våren 2019 lanserade Institutet Mot Mutor tillsammans med ett antal andra aktörer Mål 0 – Ingen korruption. Detta för att poängtera att antikorruption inte kan ses som enbart ett delmål i hållbarhetsagendan utan utgör en förutsättning för hela hållbarhetsagendan. Under den internationella antikorruptionsdagen 2019 publicerade IMM även en sammanställning av några av korruptionens effekter på respektive mål i Agenda 2030.