Rättsfall

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner en av de tilltalade från åtal om givande av muta

16 Oktober 2019

Hovrätten för Övre Norrland, dom 2019-10-16 i mål nr B 267-19

Ett företag var upphandlat av en myndighet för att utföra vägmarkeringstjänster (målning av mittlinjer m.m.). Efter att en anställd vid företaget larmat om att denne samt en konsult vid företaget gett mutor till tre myndighetsanställda väckte åklagaren åtal för mutbrott. De myndighetsanställda hade samtliga roller som projektledare vid myndigheten med ansvar för avrop och kontroll av enskilda arbetsmoment avseende vägmarkeringstjänsterna, dock inte med ansvar för upphandlingen av vägmarkeringstjänsterna. De påstådda mutorna bestod i iPads respektive iPhones.

Tingsrätten fann det styrkt att två av de myndighetsanställda tagit emot varsin iPad från den företagsanställde. Den ena av dessa två hade därtill tagit emot en iPhone från konsulten vid företaget. Tingsrätten ogillade helt åtalet mot den tredje myndighetsanställde, då bevisningen inte räckte för att visa att denne tagit emot något. Tingsrätten ogillade också åtalet i den del som avsåg att konsulten skulle ha gett en iPhone till den andre av de två myndighetsanställde som dömdes.

Konsulten samt de två myndighetsanställda överklagade till hovrätten och samtliga yrkade på frikännande dom. Åklagaren yrkade i sin tur att konsulten och en av de myndighetsanställde skulle dömas också för att ha gett respektive tagit emot en iPhone.

Hovrätten gjorde ingen annan bedömning i fråga om att iPads hade getts från den företagsanställde till två myndighetsanställda och fastställde domen i denna del.

I fråga om den iPhone som konsulten av tingsrätten dömdes för att ha gett till en av de myndighetsanställda ansåg hovrätten att bevisningen inte räckte för att styrka att konsulten gett den, och i vart fall hade händelsen skett så långt bak i tiden att den var preskriberad. Hovrätten ansåg inte heller att bevisningen räckte för att konsulten skulle ha gett den andre myndighetsanställde en mobiltelefon. Konsulten frikändes därför helt och en av de myndighetsanställde frikändes i fråga om att ha tagit emot en iPhone.

Sammanfattningsvis fastställde hovrätten tingsrättens dom gällande den företagsanställde och de två myndighetsanställda för givande respektive tagande av muta i form av varsin iPad. Åklagarens yrkande om mobiltelefonerna från konsulten till en av myndighetsarbetarna avslogs på grund av bristande bevis.

Hovrätten sänkte antalet dagsböter från 50 till 30 för den myndighetsanställde som friades för att ha tagit emot en mobil utöver läsplattan p.g.a. mindre omfattande brottslighet. Hovrätten justerade därmed också beloppet som skulle förverkas. I fråga om den andra myndighetsanställde ansåg hovrätten också att antalet dagsböter skulle sänkas något, från 80 till 60.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns att läsa i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten fäller flera för mutbrott avseende vägmålningstjänster”, Umeå tingsrätt, dom 2019-02-21 i mål nr B 2793-17.