Rättsfall

Hovrätten fastställer fällande dom mot filialchef samt delägare

22 november 2022

Svea hovrätt, dom 2022-11-22 i mål B 163–22

En avdelningschef på ett installationsföretag startade ett bolag vid sidan av sitt arbete tillsammans med en kompanjon. Genom bolaget fakturerades installationsföretaget för olika varor och tjänster. Efter misstanke om oegentligheter tillsattes en extern utredning som visade att de varor och tjänster som företaget fakturerats för inte hade levererats till företaget. De varor och tjänster som bolaget tillhandahöll var heller inte i linje med det installationsföretaget normalt sätt behövde. Fakturorna attesterades dels av avdelningschefen, dels av en filialchef på installationsföretaget. Filialchefen tog även emot en båt till ett värde av cirka 245 000 kronor samt ett terrängfordon till ett värde av knappt 94 000 kronor. Fordonet betalades av bolaget medan båten betalades av filialchefen som därefter fick sina utlägg återbetalda av bolaget.

Filialchefen och avdelningschefens kompanjon åtalades för bland annat tagande respektive givande av muta. Utöver detta åtalades avdelningschefen, kompanjonen och filialchefen för grov trolöshet mot huvudman respektive medhjälp till brottet. Kompanjonen åtalades även för bokföringsbrott.

Tingsrättens bedömning

Gällande mutbrotten anförde tingsrätten att ett väsentligt skyddsintresse för det privata näringslivet är lojalitetsplikten mot huvudmannen. Huvudmannen har ett intresse av att den anställde fullgör sina uppgifter utan ovidkommande hänsyn, vilket i sin tur gagnar intresset av fri och sund konkurrens.

Tingsrätten konstaterade att filialchefen tagit emot en båt och ett terrängfordon av avdelningschefens kompanjon. Filialchefen hade även attesterat fakturor som bolaget skickat och därmed fanns ett samband mellan förmånerna och dennes tjänsteutövning. Enligt tingsrätten hade förmånerna ett betydande värde och var därmed otillbörliga. Kompanjonen dömdes för givande av muta och annan brottslighet till fängelse i ett år och två månader. Filialchefen dömdes för tagande av muta till villkorlig dom och 60 dagsböter, samt frikändes från övrig brottslighet. Bolaget ålades även betala en företagsbot på en miljon kronor. Värdet av filialchefens förmåner förklarades som förverkat utbyte av brott.

Hovrättens bedömning

Hovrätten fastställde tingsrättens dom gällande givande respektive tagande av muta. Domen ändrades på så sätt att filialchefen även dömdes för grov trolöshet mot huvudman och antalet dagsböter avseende denne höjdes därför från 60 till 180.