Rättsfall

Hovrätten friar två leverantörsföreträdare från givande av muta

10 september 2019

Göta hovrätt, dom 2019-09-10 i mål nr B 3114-18

En landstingsanställd med ansvar för fordonsverksamheten för ambulanser hade beställt två verktygsskåp av en av landstingets leverantörer. Enligt den landstingsanställdes begäran levererades det ena skåpet till den anställdes hem och det andra till en kollega till den anställde. Landstinget betalade för kostnaderna genom kvittning via ett särskilt konto som den landstingsanställde administrerat.

Tingsrätten dömde den landstingsanställde för tagande av muta och de två företrädarna för leverantören (som även var delägare och styrelseledamöter i leverantörsbolaget) för givande av muta med hänsyn till att verktygsskåpen varit otillbörliga förmåner med högt värde. Samtliga nekade till brott och menade att avsikten hade varit att verktygsskåpen skulle tillfalla landstinget och att de fått information att skåpen skulle skickas hem till dessa individer för målning och märkning av verktyg och inte privat bruk. Deras goda relation med den landstingsanställde gav dem ingen anledning att vara misstroende.

De två leverantörsföreträdarna överklagade till Göta hovrätt och yrkade att hovrätten skulle frikänna dem eller i andra hand bestämma påföljden till dagsböter respektive en lindrigare påföljd. Bolaget som sålde verktygsskåpen yrkade även att hovrätten skulle bestämma att företagsbot inte skulle betalas. Hovrätten bedömer att det inte går att fastställa att de två leverantörsföreträdarna förstått att verktygsskåpen inte skulle komma regionen till godo och inget uppsåt till brott går att finnas. Hovrätten frikänner leverantörsföreträdarna från ansvar för givande av muta samt medhjälp till trolöshet mot huvudman. Följaktligen befrias de från skyldigheten att betala avgift till brottsofferfonden och återbetalas kostnaderna för försvaret vid tingsrätten och åklagarens talan om företagsbot avslås.

Ett längre referat av tingsrättens dom finns tillhanda i Institutet Mot Mutors rättsfallsbank: ”Tingsrätten dömer för mutbrott med anledning av verktygsskåpsbeställning för privat bruk”, Växjö tingsrätt, dom 2018-10-16 i mål nr B 1924-18.