Rättsfall

Intagen erbjöd pengar till kriminalvårdare för att smuggla in en smartklocka

26 september 2023

Södertälje tingsrätt, dom 2023-09-26 i mål B 3623-22

En intagen erbjöd, vid två tillfällen, 5 000 respektive 10 000 kronor till en kriminalvårdare för att smuggla in en smartklocka med SIM-kort. Den intagna förnekade brott och uppgav att denne vid ett tillfälle hade skämtat om att den intagna och vårdaren skulle byta klocka.

Tingsrätten fann att de uppgifter som lämnats av vårdaren och ett vittne, tillsammans med den skriftliga bevisningen, talade för att den intagna erbjudit vårdaren pengar vid de två tillfällena. Enligt tingsrätten saknade den intagnas uppgifter trovärdighet och förändrade därför inte domstolens bedömning.

I bedömningen av uppsåt beaktade tingsrätten att erbjudandena gjorts när den intagna var ensam med vårdaren, att de var relativt detaljerade samt att den intagna upprepat sitt erbjudande och då höjt summan. Mot den bakgrunden fann tingsrätten att den intagnas invändning om att denne skämtat kunde lämnas utan avseende. Tingsrätten fann därmed att den intagna agerat med uppsåt och denne dömdes för givande av muta vid två tillfällen. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter.