Rättsfall

Tingsrätten dömer besiktningstekniker för tagande av muta samt flertalet bilägare för givande av muta samt medhjälp till tagande av muta

17 maj 2023

Helsingborg tingsrätt, dom 2023-05-17, mål B 3645–22

En besiktningstekniker mottog vid nio tillfällen pengar från sex olika bilägare för att underlåta att utföra regelrätta besiktningar av fordonen. En av bilägarna hade även vidareförmedlat betalningar till besiktningsteknikern från två bilägare för att få samma tjänst utförd. Betalningarna som besiktningsteknikern begärde och mottog uppgick till mellan 409 kronor och 3 400 kronor per fordon.

Tingsrätten fann det styrkt att besiktningsteknikern mottagit ersättning från bilägarna inom ramen för sin anställning. Fem av bilägarna dömdes för givande av muta till 60 dagsböter vardera. Den bilägare som dels givit pengar, dels vidareförmedlat betalningar från två bilägare till besiktningsteknikern dömdes för givande av muta samt medhjälp till tagande av muta till 30 dagsböter.

Vad avsåg besiktningsteknikern och fråga om brottets rubricering menade tingsrätten att besiktningsteknikern visserligen haft en ansvarsfull ställning eftersom denne utövat myndighetsutövning. Tingsrätten ansåg dock att det inte varit fråga om en sådan särskilt ansvarfull ställning som lagstiftaren åsyftar och att gärningarna vid en sammantagen bedömningen skulle bedömas vara av normalgraden. Mot bakgrund av ovanstående dömdes besiktningsmannen för tagande av muta vid nio tillfällen till villkorlig dom förenat med 200 dagsböter. Besiktningsmannen dömdes även för osant intygande.