Rättsfall

Tingsrätten dömer besiktningstekniker vid bilprovning för tagande av muta samt bilägare och mellanhänder för givande av muta respektive medhjälp till brott

23 november 2022

Göteborgs tingsrätt, dom 2022-11-23 i mål B 9331-21

Ett flertal bilägare förde vid olika tillfällen, antingen direkt eller via vänner, över en summa om cirka 2 800 kronor per fordon till en mellanhand för att få bilar registrerade som besiktigade och godkända vid besiktning. Mellanhanden, som behöll en mindre del av inbetalningarna själv, bokade och betalade för besiktningsavgifter. Denne vidareförmedlade därefter 2 000 kronor per fordon till en besiktningstekniker vid en bilprovning. Besiktningsteknikern registrerade i sin tur, samma dag eller dagen efter att inbetalningarna inkommit, fordonen som besiktigade och godkända vid besiktningen.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att besiktningsteknikern var en mutbar person. Domstolen ansåg även att det var ställt utom rimligt tvivel att denne mottagit otillbörliga förmåner inom ramen för sin anställning via mellanhänder. Två av bilägarna erkände gärningen. Resterande bilägare förnekade brott, men kunde inte lämna någon godtagbar förklaring till de betalningar som gjorts eller till hur deras bilar hade blivit besiktigade trots att de inte varit med bilarna på besiktningsstationen. Sammantaget kom tingsrätten fram till att åtalen mot samtliga var styrkta.

Besiktningsteknikern dömdes för tagande av muta i sju fall till villkorlig dom. Domen förenades inte med dagsböter eftersom den dömde fått lämna sitt arbete. De båda vännerna som agerat mellanhänder, men inte gjort någon vinning på brotten, dömdes för medhjälp till givande av muta i två fall. Påföljden bestämdes till 60 dagsböter vardera. Mellanhanden som behållit en mindre del av de överförda beloppen dömdes för medhjälp till tagande av muta i sju fall till villkorlig dom och 50 dagsböter. Domstolen beaktade härvid att denne inte gjort någon större vinst på brottsligheten. De sex bilägarna dömdes för givande av muta. Påföljden bestämdes till mellan 60 och 80 dagsböter beroende på antal fall och fordon de fått registrerade som godkända vid besiktningen. Avseende besiktningsteknikern och mellanhanden förklarades värdet av förmånerna som förverkat utbyte av brott.