Rättsfall

Tingsrätten dömer bilbesiktningstekniker för tagande av muta samt bilägare och mellanhand för givande av muta respektive medhjälp till brott.

29 september 2023

Uppsala tingsrätt, dom 2023-09-29 i mål B 6667-22

En bilbesiktningstekniker mottog betalningar från ett flertal bilägare i samband med att teknikern besiktat bilägarnas fordon. En av bilägarna hade även vidarebefordrat pengar från två bilägare till teknikern i samband med deras besiktningar. Samtliga inblandande förnekade brott.

Tingsrätten fann att det inte kunde vara en slump att betalningarna från bilägarna skett i så nära samband med besiktningen. Vad avsåg teknikerns invändning om att denne vid samtliga tillfällen fått kontantbetalning, och därför använt sitt eget kort för betalningen, bedömde tingsrätten den som helt verklighetsfrånvänd. Sammantaget ansåg tingsrätten att det var ställt utom rimligt tvivel att teknikern tagit emot betalningar för att utföra besiktningarna.

Beträffande bilägarnas invändningar konstaterade tingsrätten att samtliga lämnat vaga uppgifter om att transaktionerna till teknikern varit betalningar för olika köp och ansåg att de i inget fall sänkte åklagarens bevisning. Tingsrätten fann därför att det i samtliga fall varit fråga om en muta som lämnats till teknikern.

Vad avsåg rubriceringen bedömde tingsrätten att teknikern inte haft en sådan särskilt ansvarsfull ställning som lagstiftaren tagit sikte på vid införandet av bestämmelsen. Vidare ansåg tingsrätten att utredningen inte visade på en storskalig verksamhet eller särskild planering. Tingsrätten fram att det varit fråga om sju tillfällen under knappt ett års tid och att det varit mutor från bekanta som uppgått till relativt små belopp. Sammantaget bedömde tingsrätten att gärningarna var av normalgraden.

Bilbesiktningsteknikern dömdes för sju fall av tagande av muta till villkorlig dom förenat med dagsböter. Samtliga bilägare dömdes för givande av muta till mellan 60 och 100 dagsböter. Därtill dömdes en av bilägarna även för medhjälp till brott.

Tingsrätten förklarade den ekonomiska fördelen teknikern fått som förverkad.