Rättsfall

Tingsrätten dömer VD tillika senior vice president och ekonomichef tillika controller vid moder- och dotterbolag för grovt tagande av muta samt VD tillika ordinarie styrelseledamot vid leverantörsbolag för grovt givande av muta

9 juni 2023

Örebro tingsrätt, dom 2023-06-09, mål B 904-22

En VD vid ett vägmarkeringsbolag tillika senior vice president vid moderbolaget, ett vägsäkerhetsbolag, (nedan VD:n) samt en ekonomichef vid vägmarkeringsbolaget tillika controller vid vägsäkerhetsbolaget (nedan ekonomichefen) tog via ett bolag, som de båda ägde gemensamt, emot betalning från en VD tillika ordinarie styrelseledamot vid ett finskt bolag som var underleverantör till de båda vägbolagen. Betalningen avsåg ett belopp om 836 950 kronor

Betalningen skedde genom att en osann faktura utställdes av VD:n och ekonomichefens gemensamma bolag till det finska bolaget för arbete som det finska bolaget aldrig utfört. Fakturan godkändes av det finska bolaget för att sedan betalas ut av VD:n för samma bolag. VD:n och ekonomichefen åtalades för grovt tagande av muta och VD:n för det finska bolaget för grovt givande av muta. Samtliga nekade till brott med invändningen att det varit fråga om en så kallad ”sign-on bonus” som VD:n och ekonomichefen skulle få för att börja arbeta i det finska bolagets koncern.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att VD:n och ekonomichefen genom sina anställningar i respektive bolag ingick i den krets som kan dömas för mutbrott.

I fråga om samband mellan utbetalningen och VD:n respektive ekonomichefens anställningar i vägbolagen konstaterade tingsrätten att det finska bolaget, vid tidpunkten för utbetalningen, var vägmarkeringsbolagets viktigaste leverantör. Genom VD:n och ekonomichefens roller i respektive vägbolag ansåg tingsrätten att de haft stora möjligheter att främja det finska bolagets framtid som leverantör till vägmarkeringsbolaget. Av utredningen framgick även att vägmarkeringsbolaget och vägsäkerhetsbolaget hade en pågående affärsrelation med det finska bolaget och att det därmed fanns ärenden som VD:n och ekonomichefen både indirekt och direkt haft möjlighet att påverka.

Vad avsåg invändningen om att betalningen avsåg en sign-on bonus ansåg inte tingsrätten att den uppgiften var trovärdig. Detta bland annat då tillvägagångssättet inte framstod som rimligt, dvs. att bonusen utbetalades i det dolda genom en osann faktura. Det framstod heller inte rimligt att VD:n för det finska bolaget skulle betala ut så mycket pengar utan skriftliga anställningskontrakt. Mot bakgrund av ovanstående ansåg tingsrätten att VD:n och ekonomichefen endast erhållit förmånen inom ramen för sina anställningar på vägbolagen. Det förelåg därmed ett tjänstesamband.

Beträffande otillbörlighet ansåg tingsrätten att VD:n och ekonomichefen genom att ta emot ett stort belopp inom ramen för sina ledande roller på vägbolagen på ett besvärande sätt brustit i sin lojalitetsplikt gentemot sin huvudman. De båda hade även planerat att starta ett företag tillsammans med det finska bolaget i direkt strid med vägbolagens intressen. Sammantaget ansågs deras agerande ligga långt utanför gränsen för vad som kan anses godtagbart. Utbetalningen bedömdes därmed som en otillbörlig förmån.

Mot bakgrund härav ansåg tingsrätten åtalet styrkt och de inblandade dömdes för mutbrott. Brotten rubricerades som grova bland annat då de avsett betydande belopp samt varit av särskild farlig art genom användningen av en osann faktura.

VD:n dömdes således för grovt tagande av muta och andra brott till fängelse i fyra år och tio månader. Ekonomichefen dömdes för tagande av muta och andra brott till fängelse i fyra år. De båda meddelades även näringsförbud i fem respektive tre år. VD:n för det finska bolaget dömdes för grovt givande av muta och annan brottslighet till fängelse i tre år.

VD:n och ekonomichefen förpliktades även att solidariskt betala skadestånd till dotterbolaget, vägmarkeringsbolaget. VD:n för det finska bolaget förpliktades även att solidariskt med VD:n och ekonomichefen betala skadestånd med en viss del av detta belopp. Vad avsåg den brottsvinst som VD:n och ekonomichefen tillskansat sig förklarades den förverkad.